หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลลัพธ์ของการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 7

19 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1432)

(18ต.ค.59) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติร่างปฏิญญากรุงฮานอยของการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady – Chao Pharaya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ 7
 
สาระสำคัญของร่างปฏิญญากรุงฮานอยกล่าวถึงการแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ในภูมิภาคเพื่อเอื้ออำนวยต่อการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมประเทศสมาชิกในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030 และกระชับความร่วมมือใน 8 สาขาความร่วมมือ การหาแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับกรอบความร่วมมืออื่น ๆ ในอนุภูมิภาค นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและแผนงานต่าง ๆ ภายใต้กรอบ ACMECS ด้วย
 
ร่างปฏิญญาฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำประเทศสมาชิกที่จะส่งเสริม สนับสนุน และสานต่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของไทย และช่วยเสริมการดำเนินการของอาเซียนและกรอบอนุภูมิภาคอื่น ๆ ในการลดช่องว่างการพัฒนา และเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการกระชับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการไปมาหาสู่ในระดับประชาชนระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนจะช่วยนำไปสู่ความกินดีอยู่ดียิ่งขึ้นของประชาชนในอนุภูมิภาคด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงบทบาทนำของไทยในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยเป็นผู้ริเริ่มกรอบความร่วมมือนี้
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์