หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
จาก Vision 2020 ของมาเลเซีย สู่ Thailand 4.0

17 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 6794)

โดย  สุเนตรตรา จันทบุรี
 
 
ประเทศไทยและมาเลเซีย เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน แต่ประเทศมาเลเซียมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงของอาเซียน อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่ต้องการให้ประเทศพัฒนาไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีรายได้สูง (high-income nation) คือมีรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 15,000 เหรียญสหรัฐฯ ตามเกณฑ์ที่ธนาคารโลก (World Bank) กำหนดไว้ ดังนั้นในปี 1991 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 6 มาเลเซียจึงได้ "ประกาศวิสัยทัศน์ 2020” หรือ "Vision 2020” โดยกำหนดอนาคตประเทศมาเลเซียไว้ว่า "มาเลเซียจะต้องเป็นประเทศพัฒนาแล้วให้ได้ในปี 2020” นั่นคือมาเลเซียจะเป็นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาตนเองได้ภายในปี 2020 พัฒนาภาพรวมของประเทศ ทุกส่วนของวิถีชีวิตพลเมือง ตั้งแต่เรื่องความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความสุขสมบูรณ์ในสังคม ประชาชน มีการศึกษาในคุณภาพระดับโลก การเมืองมีความมั่นคง และประเทศชาติประชาชนดำเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพทางจิตใจ
 
การดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดของมาเลเซียคือ การปฏิรูปเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรม การผลิตที่พึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นหลัก มาเป็นอุตสาหกรรมฐานความรู้ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและเน้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแทน สร้างเมืองไซเบอร์ตามโครงการ "Multimedia Super Corridor” เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและเพื่อส่งเสริมการลงทุน การทำธุรกิจ การค้นคว้าและวิจัย มีการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลก เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการของธุรกิจ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 
สำหรับประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรก หรือประเทศไทย 1.0 ได้เน้นภาคการเกษตร ต่อมาเป็นประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และประเทศไทย 3.0 ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก แต่ปัญหาก็คือ โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมานั้นไม่สามารถทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้ เรายังเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางเท่านั้น ดังนั้น จึงมีแนวคิดการปรับโมเดลการการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เป็น ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ที่เป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ "Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเน้นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบ กล่าวคือ
 
1. เปลี่ยนจากระบบการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่ภาคการเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารการจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาตัวเองให้สามารถเป็นผู้ประกอบการและมีรายได้สูงขึ้น
2. เปลี่ยนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเดิม (Traditional SMEs) ที่ภาครัฐต้องช่วยเหลือตลอดเวลา เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนภาคบริการแบบดั้งเดิม (TraditionalServices) ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าได้ค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่การพัฒนาแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีทักษะสูง
 
นอกจากนี้ เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปตามเป้าหมายของโมเดล ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมจึงกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 5 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ
(2) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
(3) กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ
(4) กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ
(5) กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
ซึ่งการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้ง 5 กลุ่มนี้ จะเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และนำพาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวข้ามการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต เช่นเดียวกับมาเลเซียประเทศเพื่อบ้านของเรา
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์