หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ติดตามความก้าวหน้าและหารือแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

13 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 919)

นายกล้ารณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมติดตามความก้าวหน้า หารือแนวทางการ และบูรณาการข้อมูลการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจสระแก้ว ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา พร้อมด้วยนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการในการดำเนินงาน อาทิ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว รายงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวมถึงการประกาศการใช้พื้นที่ การบริหารที่ดินและการบริหารจัดการ การเช่าที่ดินเป็นเวลา 50 ปี ของธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว การพัฒนาด่านศุลกากรแห่งใหม่ที่พื้นที่ป่าไร่ และพื้นที่หนองเอียนที่จะเป็นด่านถาวรแห่งใหม่ ที่จะดำเนินการควบคู่กันไป รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงด่านคลองลึก เพื่อลดปัญหาความแออัด
 
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการส่งเสริมการค้า การการลงทุน ด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง การบริการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาระบบชลประทาน
 
นายสำราญ สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท ได้จัดทำโครงการก่อสร้างทางต่างระดับถนนสายแยก ทล.33 – ด่านบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ ขนาด 4 ช่องทางจราจร ความยาว 560 เมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง ทั้งสิ้น 329.85 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดของการจราจรในบริเวณถนนสายหลัก และรองรับระบบจราจรบริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ด้วย
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์