หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
นโยบายอาเซียนด้านเศรษฐกิจฟิลิปปินส์

13 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4922)

Mrs. Jocelyn S. Batoon-Garcia (โจเซลีน บาตอน-การ์เซีย) เอกอัครราชทูตของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และผู้แทนถาวรฟิลิปปินส์ประจำสหประชาชาติ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ "ฐานเศรษฐกิจ” ถึงความพร้อมของฟิลิปปินส์กับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ว่า "เราจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมในการเสริมสร้างการรับรู้ของ AEC ต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม Micro และ SMEs ซึ่งมีจำนวนกว่าร้อยละ 99 และถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ โดยที่กลุ่มนี้จะสามารถพัฒนาไปเป็นกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจของประเทศได้และจะส่งต่อไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในแถบชนบทด้วย เช่นกัน เรามีโครงการทำระบบการรับรองสินค้าและอาชีพ ที่ใช้ระบบการรับรองร่วมกันในประเทศอาเซียน ซึ่งขณะนี้เราก็ได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สปป.ลาว และอินโดนีเซียไปแล้ว นอกจากนี้เรายังได้ทำการเจรจาทางการค้าและการให้บริการอีกหลายประเภท ซึ่งเราคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบร่วมกัน และเรากำลังอยู่ในช่วงการเจรจาต่อรองกับหลายๆ ประเทศ เช่น เรื่องการศึกษา การศึกษาของเราที่จากเดิมมีเกรด 10 ก็ได้เพิ่มให้มีถึงเกรด 12 เพื่อให้เหมือนกับอีกหลายๆ ประเทศ”
 
ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์มีแผนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2547-2553) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจมีความแข่งแกร่งบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ ผลิตสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน โดยศักยภาพดังกล่าวจะทำให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยมี KPI ดังนี้
 
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่มาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ
• ส่งเสริมให้วิสาหกิจสามารถเพิ่มผลผลิต และการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น
• การเพิ่มมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉลี่ยในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
• ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจการในกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยที่เน้นธุรกิจแบบสร้างสรรค์
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์