หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รับรองร่างปฏิญญาบาหลีสำหรับประชุม World Culture Forum ครั้งที่ 2 ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

12 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1679)

(11ต.ค.59) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติต่อร่างปฏิญญาบาหลีสำหรับการประชุม World Culture Forum ครั้งที่ 2
 
ร่างปฏิญญาบาหลี มีสาระสำคัญที่มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของวัฒนธรรมในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสงวนรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมสอดคล้องกับวาระพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยเน้นย้ำถึงการตอบสนองทางนโยบายต่อประเด็นทางวัฒนธรรมซึ่งจะสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์การพัฒนาที่เป็นธรรม ครอบคลุมยั่งยืน และดียิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการบูรณาการทางด้านวัฒนธรรมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ผ่านข้อเสนอในการทำงานร่วมกัน อาทิ การดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 การส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพในสังคม การขับเคลื่อนงานทางด้านวัฒนธรรมรูปแบบใหม่จากการพัฒนาด้านดิจิทัล และการเพิ่มพูนบทบาทของเยาวชนในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมในทางบวก รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์