หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 21

12 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4598)

(11ต.ค.59) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป โดยยึดประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน (Bangkok Declaration on Promoting a People-Oriented, People-Centred ASEAN-EU Partnership for Shared Strategic Goals) และร่างแผนงานกรุงเทพฯ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป จากหุ้นส่วนที่เพิ่มพูนไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (2559 - 2560) [Bangkok Roadmap for Elevating the ASEAN-EU Enhanced Partnership to a Strategic Level (2016-2017)]
 
สาระสำคัญของร่างทั้ง 2 ฉบับ มีดังนี้
 
1. ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป โดยยึดประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันเป็นแถลงการณ์ทางการเมืองโดยเน้นย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนสู่ระดับยุทธศาสตร์ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป และครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน การพัฒนาแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้นร่วมกันโดยเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ร่วมกัน การสร้างปฏิสัมพันธ์และการเจรจาที่แน่นแฟ้นระหว่างกันภายใต้กรอบการประชุมต่าง ๆ โดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จที่ผ่านมาในการเป็นเวทีหารือเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันรวมถึงการเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งสามเสาหลัก เช่น การเจรจาทางการเมืองและความมั่นคงเพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคาม การเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างสองภูมิภาค ความร่วมมือด้านการศึกษา ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
2. ร่างแผนงานกรุงเทพฯ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป จากหุ้นส่วนที่เพิ่มพูนไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (2559-2560) เป็นการวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อยอดและยกระดับความเป็นหุ้นส่วน โดยจัดลำดับภารกิจที่สำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าประสงค์ในการยกระดับทางยุทธศาสตร์ และการวางแนวทางเพื่อเร่งการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหภาพยุโรป (2561-2565) โดยใช้งบประมาณของแต่ละฝ่ายเอง
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์