หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
การวางแผนทรัพยากรบุคคลภาครัฐเวียดนาม

10 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2580)

การวางแผนทรัพยากรบุคคลภาครัฐของเวียดนามยังไม่มีระบบแบบแผนที่ชัดเจนนัก ดังนั้นการวางแผนทรัพยากรบุคคลภาครัฐนั้นจึงอยู่บนพื้นฐานของแผนโควต้า "จำนวนเจ้าหน้าที่” ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจำนวนเหล่านี้ไม่อยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริง ส่งผลให้มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่จำเป็น และสถานการณ์ขาดแคลนบุคลากรและมีบุคลากรมากเกินความจำเป็นในเวลาเดียวกัน
 
 
โดย  สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์