หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
จำนวนข้าราชการเวียดนามทั่วประเทศ

10 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4065)

ตามกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการนั้นได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการของเวียดนามไว้ว่า "เจ้าหน้าที่รัฐ” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกหรือมอบหมายให้ เข้ามาดำรงตำแหน่งที่มีระบุไว้อยู่แล้ว ส่วนคำว่า "ข้าราชการ” นั้น หมายถึง บุคคลที่ทำงานทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการสามารถทำงานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ องค์กรทางสังคม และการเมือง รวมทั้งหน่วยงาน ราชการ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในส่วนการปกครองท้องถิ่นและลูกจ้างนั้นก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการ ต่างกันเพียงแค่ทำงานในระดับท้องถิ่น แต่กฎหมายไม่ครอบคลุมถึง "พนักงานของรัฐ” ผู้ที่ทำงาน สาธารณะให้กับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ กลุ่มคนเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับอื่น
 
ต่อมากฎหมายนี้ถูกพัฒนาให้ครอบคลุมตามกฎหมายมากยิ่งขึ้นว่าข้าราชการครอบคลุมถึง 1) เจ้าหน้าที่ที่มาจากการคัดเลือก (Elected Officials) 2) ผู้พิพากษา (Judges) 3) ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานราชการส่วนกลาง (People working in central administrative agencies) 4) ทหารและพนักงานรักษาความปลอดภัย (Military and Security Employees) และ 5) เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร (Executive Level Officials) ส่วนงานราชการโดยรวมมีดังนี้ 1) หน่วยบริหารของประเทศ 2) ผู้บริหารด้านการเมืองที่ตัดสินใจผ่านหน่วยงานรัฐบาลและข้าราชการพลเรือน 3) ผู้จัดการกิจการบริหารงานภาครัฐ และ 4) ผู้ให้บริการสาธารณะ เกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีองค์ประกอบงานราชการดังต่อไปนี้ (1) สถาบันและหน่วยงาน และ (2) หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน
 
จากข้อมูลปี พ.ศ. 2552 ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) รายงานตัวเลขของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการของเวียดนามที่ทำงานในระดับส่วนกลาง จังหวัด และอำเภอมีประมาณ 300,000 คน ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีประมาณ 1,400,000 คน และที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเวียดนามและลูกจ้างมีประมาณ 200,000 คน
 
 
 
 
โดย  สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์