หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศเวียดนาม

10 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3402)

นายกรัฐมนตรีของเวียดนามได้อนุมัติแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของเวียดนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันเวียดนามให้กลายเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปี พ.ศ. 2563 (Transforming Vietnam into an Advanced ICT) นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังมีการอนุมัติแผนการพัฒนาบุคลากรด้าน IT ถึงปี พ.ศ. 2558 และมุ่งเป้าปี พ.ศ. 2563 (IT HR development up to 2015 and toward 2020) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2552
 
แผนแม่บท ICT มีเป้าหมายต่างๆ ที่สำคัญดังนี้
1) ต้องการเพิ่มอุตสาหกรรม ICT ให้มีรายได้รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของอัตรารายได้มวลรวมประชาชาติ (GDP) ในปี พ.ศ. 2563
2) ผลักดันให้เวียดนามติดอันดับหนึ่งในสิบ (Top Ten) ของประเทศที่เปิดกิจการการให้บริการจากองค์กรภายนอก (Outsourcing) ในเรื่องบริบทของซอฟต์แวร์และดิจิตอล (Software and Digital Content)
3) ผลักดันให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นภาคที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุด
4) ต้องการเพิ่มจำนวนแรงงานด้านอุตสาหกรรม ICT ให้เป็น 1 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2563
5) ให้มีการใช้ Mobile Broadband ครอบคลุมถึงร้อยละ 95 ของจำนวนประชากร
6) ประชากรร้อยละ 70 สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
7) ให้มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงตามบ้านร้อยละ 50 – 60
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์