หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร กับการเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

10 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3911)
 

โดย  สันติพจน์  กลับดี

 

ผู้เขียนเคยเขียนบทความเรื่อง "กรุงเทพมหานคร จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว” (อ่านได้ที่ http://thailand.prd.go.th/1700/ewt/aseanthai/ewt_w3c/ewt_news.php?nid=3836) ไปเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมา ในครั้งนั้นได้ใช้ข้อมูลจาก Master Card 2015 Global Destination Cities Index ของ Master Card โดยชี้ให้เห็นสาเหตุที่ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับสองของโลกว่า เกิดจากการเป็นเมืองที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเพียบพร้อมทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และอาหาร และแหล่งข้อมูลเดียวกันนั้นยังมีการคาดการณ์ไว้ด้วยว่าในปี พ.ศ.2558 การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่กรุงเทพมหานครจะมีจำนวนเงินถึง 12.36 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทีเดียว

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการบินไปยังเมืองสำคัญต่าง ๆ ในภูมิภาค ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นเมืองป้อนนักท่องเที่ยว (Feeder Cities) ให้กับเมืองอื่น ๆ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ โตเกียว กัวลาลัมเปอร์ และไทเป อีกด้วย และจากผลการสำรวจในครั้งนั้นยังพบว่านอกจากกรุงเทพมหานครและสิงคโปร์ (ได้รับความนิยมเป็นอันดับเจ็ด) แล้ว ไม่มีเมืองใด ๆ ของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนที่ติดอยู่ใน 20 อันดับแรกเลย
 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีจุดแข็งที่เป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเป็นอย่างมากก็ตาม แต่ปัญหาสำคัญที่เป็นจุดอ่อนอย่างยิ่งของกรุงเทพมหานครคือปัญหาการจราจร ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเสียเวลาทั้งการเดินทางระหว่างสนามบินกับที่พัก การเดินทางระหว่างที่พักกับจุดท่องเที่ยว การเดินทางระหว่างจุดท่องเที่ยวแต่ละจุด ที่ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็น

เกี่ยวกับปัญหาจราจรนั้นกล่าวได้ว่า รายงานดัชนีการจราจรที่สำรวจโดยบริษัท ทอมทอม ผู้ให้บริการแผนที่จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นรายงานทีได้รับความเชื่อถืออย่างกว้างขวางอันหนึ่ง ซึ่งผลการสำรวจล่าสุดในรายงานประจำปี พ.ศ.2559 ชี้ให้เห็นว่า กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีรถติดเป็นอันดับ 2 จาก 174 เมืองที่สำรวจมา โดยในที่นี้ได้แสดงข้อมูลตามระดับความรุนแรงจากลำดับที่ 1 - 10 ดังตาราง
 
 
นอกจากข้อมูลในตารางจะแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีปัญหาการจราจร (รถติด) เป็นอันดับสอง (ของโลก) แล้ว เมื่อดูรายละเอียดของผลการสำรวจเฉพาะของกรุงเทพมหานคร ยังพบว่า วันที่มีปัญหารถติดในชั่วโมงเร่งด่วนมากที่สุดในช่วงเช้าคือวันจันทร์ ระหว่างเวลา 07:00 - 08:00 น. ที่ต้องใช้เวลา ในการเดินทางมากกว่าปกติถึงร้อยละ 94 และวันที่มีปัญหาการจราจรในช่วงโมงเร่งด่วนมากที่สุดในช่วงเย็นคือวันศุกร์ ระหว่างเวลา 18:00 - 19:00 น. ที่ต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติถึงร้อยละ 129 (กล่าวง่าย ๆ คือ ทุกเย็นวันศุกร์การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นจากปกติมากกว่าสองเท่า) และยังพบว่า ปัญหาในช่วงเย็นจะมีความรุนแรงมากกว่าปัญหาในช่วงเช้าของทุกวัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/BAN)
 
ปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครที่มีความรุนแรงระดับนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของ ทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล และโดยเฉพาะต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ยังไม่คุ้นเคยกับเส้นทางและการเลือกใช้ยานพาหนะ ซึ่งต้องเสียเวลาในการท่องเที่ยวไปกับการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครมากขึ้นไปอีก
ในส่วนของภาครัฐบาล ถึงแม้ว่าในขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่อง และจะมีการเปิดให้บริการต่อไปตามลำดับแล้ว การหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณการใช้รถยนต์ ในกรุงเทพมหานครผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน่าจะเป็นสิ่งที่ดำเนินการควบคู่กันไปด้วย ในส่วนของประชาชนผู้ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถประเภทอื่น ๆ สิ่งที่สามารถทำได้ทันทีคือ ช่วยกันรักษาวินัยและการเคารพกฎจราจร มีความเอื้อเฟื้อต่อนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลทางบวกต่อการให้กรุงเทพมหานครยังคงความเป็นเมืองปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้สำคัญของ ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่อไปได้
 
หมายเหตุ ข้อมูลจากอีกแหล่งหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ก็ได้ คือการที่นิตยสารท่องเที่ยว Travel + Leisure ของสหรัฐอเมริกา จัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดของโลก (The World Best Cities) ค.ศ. 2016 ให้เมืองหลวงพระบาง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ในอันดับ 5 และเมืองเสียมเรียบของราชอาณาจักรกัมพูชา อยู่ในอันดับ 13 ของโลก ในขณะที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับที่ 14 ของโลก โดยปัจจัยที่นำมาจัดอันดับความเป็นเมืองที่ดีที่สุด เช่น สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหารการกิน ความเป็นมิตรของผู้คน แหล่งซื้อสินค้า เป็นต้น (รายละเอียดดูได้จาก http://www.travelandleisure.com/)
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์