หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
นโยบายด้านเศรษฐกิจเวียดนาม

10 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4949)

รัฐบาลเวียดนามได้ปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อ 25 ปีที่แล้วตามนโยบายโด่ย เหมย (Doi Moi) จากเดิมที่เป็นระบบวางแผนส่วนกลางที่ล้มเหลว คนขี้เกียจทำงานเพราะไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดิน เมื่อได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนของเวียดนามในทิศทางใหม่ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น นับแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเวียดนามไปแล้ว 13,496 โครงการ เงินลงทุนมากถึง 95.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในระยะที่ผ่านมาเวียดนามได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนไปแล้วหลายครั้ง โดยล่าสุดได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ตามพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 124/2008/ND-CP ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 มาแล้ว
 
การกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ ดังนี้
1) ธุรกิจด้านการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม การกีฬา และสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายการที่ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีอยู่ในข่ายยกเว้นภาษีเงินได้ 4 ปี และลดหย่อนกึ่งหนึ่ง 9 ปี นับจากมีกำไร แต่ไม่เกินปีที่ 4 ภายหลังเปิดดำเนินการ และเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ตลอดไป
2) กิจการอยู่ในข่ายยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 4 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 9 ปี นับจากมีกำไร แต่ไม่เกินปีที่ 4 ภายหลังเปิดดำเนินการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 เป็นเวลา 15 ปี นับตั้งแต่มีกำไรประกอบด้วย
-กรณีบริษัทก่อตั้งกิจการใหม่ในพื้นที่ซึ่งมีความยากลำบากทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากตามที่กำหนดในท้ายประกาศ หรือตั้งกิจการในเขตเศรษฐกิจ หรือเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงที่ได้รับความ เห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
- กรณีบริษัทก่อตั้งใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูง กิจการวิจัยและพัฒนากิจการซอฟต์แวร์ กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดโดยรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจ ทั้งนี้ กรณีเป็นธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูง กิจการวิจัยและพัฒนาที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ อาจจะขยายเวลาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 10 ได้เป็นเวลาไม่เกิน 30 ปี โดยจะต้องเสนอ โดยกระทรวงการคลังและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
3) บริษัทที่ก่อตั้งใหม่ซึ่งตั้งกิจการในพื้นที่ ซึ่งยากลำบากทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในข่ายยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 4 ปี นับจากมีกำไร แต่ไม่เกินปีที่ 4 ภายหลังเปิดดำเนินการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่มีกำไร
หลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนของเวียดนาม เมื่อเปรียบเทียบกับไทยแล้วมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก
ประการที่ 1 กรณีของเวียดนาม จะให้เฉพาะกรณีบริษัทก่อตั้งใหม่เท่านั้น ไม่รวมถึงโครงการขยายกิจการ ยกเว้นรัฐบาลจะผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษแต่ละรายไป ซึ่งแตกต่างจากไทยจะให้ทั้งโครงการใหม่และโครงการ ขยายการลงทุน
 
ประการที่ 2 เวียดนามจะมีทั้งยกเว้น ลดหย่อน และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราพิเศษ ขณะที่ของไทยมีเฉพาะการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น ขณะที่ไทยปกติแล้วจะมีการจำกัดวงเงินสูงสุดที่จะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกินเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน แต่กรณีของเวียดนามไม่มีข้อจำกัดในเรื่องนี้แต่อย่างใด
 
ประการที่ 3 กรณีเวียดนาม จะเริ่มคิดระยะเวลายกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นับจากมีกำไรแต่ไม่เกินปีที่ 4 ภายหลังเปิดดำเนินการ ขณะที่ของไทยเริ่มคิดระยะเวลายกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้ตั้งแต่เริ่มมีราย ได้ไม่ว่าจะมีกำไรหรือไม่ก็ตาม
 
ประการที่ 4 หลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนของเวียดนามเป็นแบบเรียบง่ายมาก แตกต่างจากของไทยที่มีการแยกย่อยเป็นประเภทต่างๆ ในรายละเอียดแต่ละประเภทกิจการ
 
เป็นหลักเกณฑ์ย่อยเฉพาะประเภทกิจการเท่านั้น นอกจากนี้กระทรวงวางแผนและการลงทุน (MPI) ได้ปฏิเสธโครงการลงทุนที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการที่ลงทุนน้อยแต่ใช้พื้นที่จำนวนมาก โครงการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ใช้เทคโนโลยีล้าสมัย และใช้พลังงานจำนวนมาก โดยขอให้เน้นส่งเสริมโครงการที่ใช้ เทคโนโลยีระดับสูงและสะอาด
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์