หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
งานเกี่ยวกับอาเซียน: สำนักงานส่งเสริมการส่งออก สปป.ลาว

10 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2472)

ความรับผิดชอบ
● จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสู่ตลาดอาเซียนให้มากขึ้น
● เสริมสร้างเครือข่ายการผลิตร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
● ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากการจัดทำข้อตกลงทางการค้าตามแผนดำเนินการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
● ให้ความรู้แก่ภาคเอกชนในการปรับระดับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน
เร่งการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
● เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการผลิตและส่งออกกับผู้ประกอบการสาขาโลจิสติกส์
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์