หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การจัดตั้งศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา

10 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3085)

แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีทั้งที่มาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องหามาตรการหรือแนวทางในการสกัดกั้นแรงงานเหล่านั้นเพื่อไม่ให้นำไปสู่ขบวนการค้ามนุษย์และเพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่นานาชาติยอมรับ อันจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศต่อไป
 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ให้กระทรวงแรงงานจัดตั้ง "ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง” สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา จำนวน 3 จังหวัด คือ
1. ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก
2. ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ณ ศูนย์การค้าตลาดอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3. ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น มีการอบรมความรู้แก่แรงงานต่างด้าวเรื่องสัญญาการจ้าง การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย การตรวจสอบและคัดกรองแรงงานว่ามีนายจ้างตามสัญญาจ้างจริงหรือไม่ ความพร้อมที่จะทำงานก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย การบันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าว ตรวจสอบและพิจารณาการรับสิทธิที่พึ่งได้รับของแรงงานเมื่อเดินทางกลับประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน โดยการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกช่องทาง ซึ่งนายจ้างสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ MOU เท่านั้น
 
หากนายจ้างท่านใดสนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์