หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
ระบบราชการของมาเลเซียหลังการสถาปนาเป็น เอกราช (พ.ศ. 2500 - ปัจจุบัน)

7 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 5528)

การก่อตั้งระบบการบริหารราชการแบบครบวงจรได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อมีการรวมการบริหารด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ การศึกษากฎหมาย ตำรวจ ถูกรวมกันเพื่อจัดตั้งการบริการด้านการบริหารอาณานิคม (The Colonial Administrative Service) ซึ่งมีข้าราชการพลเรือนมลายู (Malayan Civil Service: MCS) เป็นส่วนประกอบ ต่อมาข้าราชการพลเรือนมลายู (MCS) ได้รวมตัวกับภาคส่วน ที่ รู้จักกันในนาม การให้บริการด้านการปกครองและการทู ต(Administrative and Diplomatic Service: ADS) บริการชั้นนำที่มีการเปลี่ยนบทบาท จากเป็นภาคส่วนที่จัดการเรื่องการพัฒนาเป็นภาคส่วนที่จะอำนวย ความสะดวก และขณะนั้นในฐานะผู้ริเริ่ม หน่วยงานได้รับการคาดหวังว่า จะเป็นเครื่องมือในการผลักดันประเทศไปข้างหน้าเพื่อให้บรรลุ การปกครองทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างการพัฒนาทุนมนุษย์ที่อยู่ บนพื้นฐานความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึง การพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิต อีกทั้งการสร้างความเข้มแข็ง ให้สถาบันการศึกษาและความสามารถในการดำเนินการ การให้บริการ ด้านการปกครองและการทูต (ADS) ได้รับการระบุโดยทั่วไปว่าเป็นหน่วยงานที่ทรงเกียรติ ซึ่ง ADS มีทั้งเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐลักษณะขององค์การ คือ เจ้าหน้าที่ จะให้บริการและทำงานในฐานะผู้บริหาร และผู้พัฒนานโยบายหน่วยงาน ภาครัฐหรือกระทรวงต่างๆ ซึ่งมีมุมมอง วัตถุประสงค์ และบทบาท ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ทั้งมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อปลายปี พ.ศ. 2533 ได้มีนโยบายการรับสมัครเจ้าหน้าที่ จากหลากหลายภูมิหลังทางการศึกษาและการวางตำแหน่งในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 
ข้าราชการพลเรือนมลายู (MCS) มีรากฐานในระบบการบริหารราชการ ของอาณานิคมซึ่งก่อตั้งโดยอังกฤษ ดังนั้นมาเลเซียจึง "สืบทอด” ระบบข้าราชการพลเรือนที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยไปกว่าระบบที่ชาวต่างชาติ ที่อยู่ในมาเลเซียวางไว้ให้ในช่วง พ.ศ. 2493 - 2503 สำหรับสิ่งที่มี ความแตกต่างกับระบบอาณานิคมอื่นๆ ตรงที่อังกฤษคงไว้ซึ่งโครงสร้าง ทางสังคมแบบดั้งเดิม และสถาบันทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง บางอย่าง แม้ก่อนจะเป็นเอกราช อังกฤษทำให้มั่นใจได้ว่าขุนนางมาเลย์ และชนชั้นสูงทางการเมืองจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีสำหรับบทบาท ในระบบการบริหารอาณานิคม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงที่ได้รับ เอกราช คือ "นโยบายการบริหารการให้บริการสาธารณะของมาเลเซีย” สิ่งนี้ถือเป็นวาระสำคัญของพันธมิตรรัฐบาลในการที่จะทำให้เป็นระบบ บริหารราชการแผ่นดินมาเลเซียอย่างสมบูรณ์
 
ในที่สุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2511 การจัดตั้งสำนักงานสหพันธรัฐ ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "หน่วยงานข้าราชการพลเรือน (Public Service Department)” โดยมีเป้าหมายหลักคือ การคิดริเริ่ม พัฒนา ตลอดจนปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบข้าราชการพลเรือนมาเลเซีย เพื่อตอบสนองวาระการพัฒนาประเทศ
 
หน่วยงานข้าราชการพลเรือน (PSD) ยังคงมีบทบาทสำคัญในปีที่ผ่านมาต่อไปนี้ ตามที่ Merdeka ได้กล่าวไว้ว่า "มาเลเซียได้ผ่านความยากลำบากต่อไปในช่วงปีแรกหลังจาก ที่เป็นเอกราช เช่น ปัญหาฉุกเฉินในปี พ.ศ. 2512 จะเป็นประเด็น ความหลากหลายทางเชื้อชาติของประชากร อีกทั้งระบบการบริการ สาธารณะที่ได้รับการวางแผนอย่างต่อเนื่อง แนวทางการบำรุงรักษา และการดำเนินนโยบายของรัฐบาลและโปรแกรม ที่จะมุ่งไปที่ การประสบความสำเร็จในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และทุนทาง สังคมในการเดินหน้าของประเทศที่มีต่อการพัฒนาและก้าวไปสู่ภาวะ ทันสมัย”
 
ระบบการบริการสาธารณะมีบทบาทที่แข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และสังคม ผ่านแผน 5 ปี และนโยบายเศรษฐกิจใหม่ ของปี พ.ศ. 2513 ซึ่งจะช่วยรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนาชนบท และอุตสาหกรรมให้เกิดแรงกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป ขณะที่การจัดการผลกระทบทางสังคมของประเทศที่มีความหลากหลาย ด้านเชื้อชาติ
 
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาระบบการบริการสาธารณะมีการพัฒนาและได้พบกับความท้าทายที่ต้องเผชิญกับประเทศที่มีการปรับตัว การเปลี่ยนแปลง การปรับสภาพแวดล้อมเข้าหากันทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีส่วนทำให้เป็นหนึ่งประเทศในภูมิภาคที่ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ได้รับเอกราช ระบบข้าราชการพลเรือนเพื่อการบริการ สาธารณะของมาเลเซียได้มีความหลากหลายของมิติในการตอบสนอง ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อื่นๆ ด้วยระบบการบริการสาธารณะที่ในปัจจุบันมีข้าราชการพลเรือน ทั่วประเทศกว่า1.4 ล้านคน ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้เจรจาต่อรอง ผู้ควบคุม และผู้อำนวยความสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานข้าราชการพลเรือน (PSD) ยังกลายเป็นหน่วยงานสำคัญที่เปลี่ยนแปลงระบบบริหารแผ่นดิน ของประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งมอบบริการที่มีการจัดการผลประโยชน์ ของประชาชน บริการที่ให้ความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน และชุมชน
 
ในปัจจุบันมาเลเซียที่เคยได้รับอิทธิพลของโครงสร้างทางการเมือง การปกครองของประเทศอังกฤษตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คือ การปกครอง ด้วยโครงสร้างของระบบรัฐสภายกเว้นระบบรัฐบาล ที่มีทั้งระบบรัฐบาล กลางหรือสหพันธ์ (Federal Government) และรัฐบาลแห่งรัฐ (State Government) ซึ่งการจัดระบบราชการต่างรองรับโครงสร้าง ข้างต้นในส่วนกลางมีกระทรวงต่างๆ ทั้งหมด 24 กระทรวง ในระดับ สหพันธรัฐจะส่งตัวแทนของตนเข้าไปอยู่ประจำรัฐต่างๆ เพราะโครงสร้าง การบริหารงานในแต่ละรัฐจะมีกระทรวงที่เลียนแบบโครงสร้าง การปกครองระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ตัวแทนจากสหพันธ์คอยให้คำปรึกษาแนะนำเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาล มลรัฐ และรัฐบาลแห่งสหพันธ์ การมีโครงสร้างในการแบ่งกระทรวงที่ถอดแบบมาจากส่วนกลางนี้ เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาลแห่งสหพันธ์ ปัจจุบันกระทรวงต่างๆ มีดังนี้
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
- กระทรวงกลาโหม
-กระทรวงการค้าภายใน สหกรณ์ และการคุ้มครองผู้บริโภค
 - กระทรวงศึกษาธิการและอุดมศึกษา
-กระทรวงพลังงาน เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ
- กระทรวงกิจการดินแดนสหพันธรัฐ 
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
-กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงสวัสดิภาพชุมชนเมือง การเคหะ และการปกครองส่วน ท้องถิ่น 
- กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ 
- กระทรวงการสื่อสาร และมัลติมีเดีย 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม
-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและโภคภัณฑ์
-กระทรวงการพัฒนาชนบทและภูมิภาค 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
-กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
-กระทรวงการขนส่ง
-กระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการพัฒนาสังคม
-กระทรวงโยธาธิการ 
- กระทรวงเยาวชนและกีฬา
 
จากโครงสร้างข้างต้น ข้าราชการตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวง อธิบดี กรม ผู้อำนวยการกอง ฯลฯ ทั้งในระดับสหพันธรัฐหรือระดับรัฐ ต่างถูกกำหนดบทบาทที่จะสนองนโยบายรัฐบาลในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น นอกจากนี้การบริหารส่วนกลางได้สั่งการและมอบนโยบาย การปฏิบัติงาน ให้การบริหารส่วนภูมิภาค ที่ข้าราชการได้รับการแต่งตั้ง จากส่วนกลางไปบริหารตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับ หมู่บ้าน ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงสร้างระบบราชการของประเทศมาเลเซีย เข้มแข็งและมีอิทธิพลถึงระดับชุมชน
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์