หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเตรียมใช้กลไกประชารัฐเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ โดยเน้นกลุ่ม CLMV

7 ตุลาคม 2016

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า พาณิชย์มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านกลไกประชารัฐที่มีเอกชนเข้าร่วมพัฒนาเอสเอ็มอี สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและภาคการค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ดันการส่งออก 3 เดือนหลังของปี 59
 
กระทรวงพาณิชย์ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศผ่านกลไกประชารัฐที่มีเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ (เอสเอ็มอี : SMEs) โดยได้กำหนดเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ถึงร้อยละ 50 เพิ่มมูลค่าการส่งออกของเอสเอ็มอีร้อยละ 5 และให้เอสเอ็มอีเข้าสู่ระบบ 50,000 รายต่อปี โดยดำเนินการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "สานพลังประชารัฐ ส่งเสริม SMEs Start-up & Social Enterprises” ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 67 หน่วยงาน จำนวน 7 ฉบับ อาทิ การสนับสนุนเอสเอ็มอี ผ่านโครงการพี่ช่วยน้อง (Big Brother) การสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน การส่งเสริมช่องทางตลาดอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับภาคเอกชน อาทิ การจัดงาน "SME Market Place ไทยช่วยไทย by ประชารัฐ” เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สงขลา เชียงราย อุบลราชธานี และจะจัดอีกครั้งที่จังหวัดระยอง ซึ่งผลการดำเนินงานใน 4 จังหวัดมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 450 ราย (เป้าหมาย 5 จังหวัด 500 ราย) มูลค่าซื้อขายกว่า 12 ล้านบาท และการส่งเสริมให้มี ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. โดยนำร่องที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยให้ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบในการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์เป็นร้านกระจายสินค้า และจำหน่าย เพื่อให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่ได้มากขึ้น ส่งผลสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
 
ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยกลไกประชารัฐในการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน ในต่างประเทศ ซึ่งในปี 2559 ได้มีเป้าหมายการส่งออกให้เติบโตในระดับร้อยละ 5 จึงได้ดำเนินการเร่งส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินการส่งออกและลงทุนได้ โดยมาตรการ "ปลดล็อค” ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV โดยจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ-เอกชน (กรอ. ด้านเศรษฐกิจ) ในประเทศ CLMVT จัดกิจกรรมผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนพันธมิตรในการสร้างเครือข่ายธุรกิจของกลุ่มชนชั้นนำของไทยกับกัมพูชา เพื่อสร้างโอกาสพบปะกันระหว่างนักธุรกิจ ชั้นนำของประเทศของทั้งสองฝ่าย รวมถึงจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในการทำการค้าและการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวม 460 ราย สืบเนื่องจากการจัดงาน CLMVT Forum เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งสภาธุรกิจ (CLMVT Business Council) และการจัดทำข้อมูลร่วมกัน (Knowledge Tank) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญด้านการค้าการลงทุน ฯลฯ อีกผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมมาแล้ว คือ ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าไทยที่กรุงพนมเปญ ภายใต้ชื่อ AEC Town ที่กรุงโฮจิมินต์ ภายใต้ชื่อ Viet-Thai Commercial Center ทั้ง 2 แห่งคาดว่าจะเปิดได้ในปี 2560
 
รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนกลไกประชารัฐผ่านคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ รวมทั้งคณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) รวม 12 คณะ ซึ่งคณะทำงานประชารัฐที่กระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ มีจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย การส่งเสริมเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ และการส่งเสริมส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์