หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
งานเกี่ยวกับอาเซียน: สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติสปป.ลาว

6 ตุลาคม 2016

ความรับผิดชอบ
● ปรับลดขั้นตอนด้านพิธีการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน 
● การพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงกับกรมศุลกากรภายใต้ระบบ National Single Window สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับแบบฟอร์มรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ATIGA Form D) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียนสำหรับการให้บริการยื่นเอกสารต่างๆ ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window)
● การพัฒนาระบบเพื่อให้มีการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง
● การบังคับใช้ พ.ร.บ. มาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น
● ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีสินค้า และบริการ ผ่านกองทุน เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์