หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
งานเกี่ยวกับอาเซียน: กระทรวงอุตสาหกรรมสปป.ลาว

6 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2732)

ความรับผิดชอบ
● ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนที่เหมาะสมในการเข้าร่วมประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการประชุมเรื่องความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
● มีหน้าที่เจรจาลดภาษีสินค้าในอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้า
● สนับสนุนและร่วมการเจรจาขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษีในอาเซียน (Non-Tariff Barriers) เช่น การขอโควต้า และการขออนุญาตนำเข้าต่างๆ
● เป็นแกนหลักในการเจรจา จัดทำ และดำเนินการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน เพื่อให้กฎ ระเบียบ ขั้นตอนและข้อมูลทางศุลกากรในอาเซียนเป็นไปในแนวเดียวกัน
● สนับสนุนและร่วมการเจรจาให้เกิดการรวมกลุ่มด้านศุลกากร (Customs Integration) ปรับ ประสานกระบวนการและขั้นตอนศุลกากรให้ง่ายและเป็นไปในแนวเดียวกัน อาทิ แบบฟอร์มใบขนสินค้า การประเมินศุลกากร ขั้นตอนการตรวจปล่อยของอาเซียน เป็นต้น
● เป็นแกนหลักในการเจรจาเปิดเสรีการค้า บริการลดข้อกีดกันการเปิดเสรีการค้า บริการ และอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรในภูมิภาคอาเซียน
● สนับสนุนและร่วมการเจรจาเปิดเสรีและคุ้มครองการลงทุนอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Area: ACIA)
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์