หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
รายงานพิเศษ : การประชุมชลประทานโลก

6 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2062)

ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 (2nd World Irrigation Forum) และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 (67th IEC Meeting) วันที่ 6 -12 พฤศจิกายน 2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่
 
นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์จะถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 ได้รับความร่วมมือจากเจ้าภาพ ซึ่งก็คือคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 ด้วย
 
การประชุมฯ นี้ เกิดขึ้นจากความตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกที่แปรผันต่อปริมาณความต้องการอาหาร ดังนั้น มาตรการดูแลจัดการทางด้านอาหารจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของแต่ละประเทศทั่วโลกที่ต้องหยิบยกมาหารือเพื่อร่วมมือกันในเกือบทุกเวทีระดับนานาชาติ รวมถึงเวทีชลประทานโลกนี้ด้วย ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ ว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID) ซึ่งมีภารกิจในการกระตุ้นและสนับสนุนการพัฒนาและนำความรู้ทางศาสตร์หลายแขนงมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและดินเพื่อการชลประทาน การระบายน้ำและอาหารเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน จึงได้จัดให้มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทางด้านชลประทานภายใต้การประชุมชลประทานโลก (WIF) ไม่เพียงเท่านี้ผู้ประชุมยังรวมไปถึงผู้ออกนโยบายผู้เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัย องค์กรอิสระต่าง ๆ ภาคส่วนเอกชนและเกษตรกร
 
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแผนบริหารจัดการน้ำที่สมบูรณ์ รวมถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) กล่าวว่า หัวข้อหารือในการประชุม คือการบริหารจัดการน้ำภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนบทบาทการชลประทานต่อความยั่งยืนด้านอาหาร จะเห็นได้ว่าความต้องการของมนุษย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ความต้องการที่สลับซับซ้อนกว่าเดิมเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมิใช่เฉพาะกรณีที่มีปริมาณน้ำมากเกินความต้องการหรือปัญหาภัยแล้งเท่านั้น แต่รวมถึงปัญหาทางด้านคุณภาพของน้ำด้วย
 
วทีการประชุมชลประทานโลกจึงเป็นเวทีสำคัญเวทีหนึ่งพี่ผู้แทนแต่ละประเทศจะได้ระดมความคิดเพื่อพิชิตปัญหาที่ทั่วโลกต่างประสบอยู่ร่วมกัน ทั้งวาตภัย อุทักภัย ภัยแล้ง ตลอดจนรับมือกับภัยพิบัติอื่น ๆ พร้อมทั้งร่วมมือกันเยียวยาฟื้นคืนธรรมชาติที่นับวันจะยิ่งลดเลือนหายไปให้กลับมามีชีวิตชีวาสมบูรณ์มากที่สุด
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์