หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้เชี่ยวชาญ JICA ประชุม RISMEP กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

6 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1809)

ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และนายพีระพล เก้าเอี้ยน ที่ปรึกษาเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ (Japan International Cooperation Agency หรือ JICA) จากประเทศญี่ปุ่น และคณะจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ Enchancing Regional Intergrated SME Promotion (RISMEP) Mechanism เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนารูปแบบ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการส่งเสริม SMEs ในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งช่วยยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนา SMEs และวิสาหกิจชุมชน
 
ที่ปรึกษาเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบัน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริม SMEs ในท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยการสร้างเครือข่ายผู้ทำหน้าที่ให้การส่งเสริม SMEs (BDSP และ SP) และพัฒนาการให้บริการแบบหน้าต่างเดียวกัน (Single Window) โดยได้ให้การสนับสนุนขยายความร่วมมือโครงการดังกล่าว ภายใต้กรอบความร่วมมือ Follow-up Cooperation ในพื้นที่ 11 จังหวัด ที่มีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตั้งอยู่ ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายของโครงการดังกล่าว ในการเชื่อมโยงและช่วยประสานงานในด้านต่างๆ
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์