หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ไทยแลนด์ 4.0

6 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2191)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เน้นพัฒนาแรงงานตามความต้องการในพื้นที่ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น รองรับไทยแลนด์ 4.0 ตั้งเป้า 6 เดือนแรกปี 2560 มีแรงงานติดดาว 12,000 คน
 
นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนแรงงานสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ว่า ในปี 2560 กำหนดให้เป็น "ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ไทยแลนด์ 4.0" พัฒนาคนให้ตรงความต้องการของประเทศ โดยใช้กลไกประชารัฐขับเคลื่อนงาน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน ภายใต้ยุทธศาสตร์บูรณาการพัฒนากำลังคนในพื้นที่พิเศษ รองรับความต้องการในพื้นที่ จำนวน 4 กลุ่ม คือ 1.พัฒนาการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับอุตสาหกรรมในอนาคต 6 กลุ่มอุตสาหกรรม(คัสเตอร์)ใน 28 จังหวัด 2.พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 3.เพิ่มทางเลือกการประกอบอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีการทำงานที่มั่นคงและยั่งยืน และ 4.พัฒนาแรงงานกลุ่มมีรายได้ต่ำ ให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
 
ทั้งนี้ การพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย จะเน้นเพิ่มผลิตภาพแรงงานกลุ่ม SMEs ส่งเสริม ครัวไทยสู่ครัวโลก พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ท่องเที่ยว และยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศ รองรับการสื่อสารอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกัน จะเน้นสร้างเครือข่ายให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้ไม่น้อยกว่า 100 ศูนย์ ในปี 2560 ส่วนการฝึกอบรม มีหลักสูตรที่เปิดฝึกโดยไม่รอให้ครบจำนวนคน
 
นอกจากนี้ จะเน้นขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้ว 55 สาขา ถือเป็นการยกระดับแรงงานไทยให้พร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยจะติดดาวให้ผู้ผ่านการทดสอบ ตั้งเป้า 6 เดือน มีแรงงานผ่านการทดสอบและติดดาวไม่น้อยกว่า 12,000 คน พร้อมมีนโยบายนำมาตรการลดหย่อนภาษีส่งเสริมให้สถานประกอบการ เห็นความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแก้ ให้นำค่าใช้จ่ายจากการฝึกมาลดหย่อนภาษีจาก 100% เป็น 200%
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์