หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เวียดนาม ลงนามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ปี ค.ศ. 2016-2018

5 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2525)

(4ต.ค.59) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามแนวปฏิบัติร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี ค.ศ. 2016-2018
 
สาระสำคัญของแนวปฏิบัติร่วมฯ สรุปได้ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว ได้แก่
1.1 การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนหนึ่งคณะในวันที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การตลาดและการส่งเสริมการท่องเที่ยว การวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว และธุรกิจนำเที่ยว
1.2 การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักท่องเที่ยวระหว่างกันให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น สถิติ เอกสารทางกฎหมายด้านการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ รวมทั้งระบบสติปัญญาทางการตลาดท่องเที่ยว
1.3 การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ด้านบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (ทีเอสเอ) ข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (เอ็มอาร์เอ – ทีพี) และการจัดการในภาวะวิกฤต
 
2. การส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว ได้แก่
2.1 การให้ความช่วยเหลือในการโฆษณาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านทางโทรทัศน์ เว็บไซต์การท่องเที่ยว นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
2.2 การช่วยเหลือในการจัดงานแสดงสินค้าในเมืองหลักและเมืองรองของแต่ละประเทศ
2.3 การแจ้งเรื่องการจัดงานท่องเที่ยวที่มีขึ้นในประเทศของตนให้อีกฝ่ายทราบและสร้างความน่าสนใจเพื่อดึงดูดให้ประเทศที่สามเข้าร่วม รวมทั้งการสนับสนุนให้ธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมในงานการท่องเที่ยวที่จัดขึ้น
2.4 การนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว ธุรกิจผลิตรายการนำเที่ยวและสื่อของอีกฝ่ายเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสินค้าท่องเที่ยวและนำมาเสนอเป็นหัวข้อข่าว ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และ โปรแกรมท่องเที่ยว
 
3. การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
3.1 การช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมการท่องเที่ยวและข้อมูลสารสนเทศ
3.2 การช่วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่และนักเรียนการท่องเที่ยว
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์