หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เวียดนาม จัดทำร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

5 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1961)

(4ต.ค.59) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 
สาระสำคัญของร่างความตกลงฯ มีเนื้อหาสำคัญในการที่ภาคีคู่สัญญาจะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างสองประเทศบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่ของแต่ละประเทศ เกี่ยวกับสาขาความร่วมมือ ครอบคลุม 17 สาขา ได้แก่ 1) ดาราศาสตร์ 2) เทคโนโลยีชีวภาพ 3) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 4) ความมั่นคงด้านอาหาร น้ำและพลังงาน 5) ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ 6) ชีววิทยาศาสตร์ 7) วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 8) การมาตรฐานและมาตรวิทยา 9) เทคโนโลยีนิวเคลียร์และกฎระเบียบ 10) การสื่อสารวิทยาศาสตร์ 11) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 12) เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน 13) การจัดการน้ำ 14) เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมแสง 15) วิทยาศาสตร์การเกษตร 16) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ 17) สาขาอื่น ๆ ของความร่วมมือ ซึ่งอาจเห็นพ้องร่วมกัน
 
โดยรูปแบบความร่วมมือ ครอบคุลม 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการการวิจัยและพัฒนาร่วม 2) การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย 3) การจัดการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม และการจัดนิทรรศการ 4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 6) รูปแบบความร่วมมืออื่น ๆ ซึ่งอาจเห็นพ้องร่วมกัน
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์