หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ร่างยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559 - 2563 มุ่งไทยเป็นศูนย์กลางการค้าชา กาแฟ อาเซียน

5 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2233)

(4ต.ค.59)คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559 - 2563 และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชา ปี 2559 - 2563
 
สรุปสาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559 - 2563 และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2559 – 2563
1. (ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559 – 2563 มุ่งเน้นเป็นผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียนก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทย ที่มีการเพิ่มปริมาณผลผลิตกาแฟในประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สร้าง/พัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่สากลและภาพลักษณ์กาแฟไทย สร้างให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟในอาเซียน โดยมีเป้าหมาย รักษาผลผลิตกาแฟโรบัสตาภายใต้การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 30,000 ตัน/ปี เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากกว่า 250 กิโลกรัม/ไร่ ในสวนเดี่ยว และมากกว่า 150 กิโลกรัม/ไร่ ในสวนผสมผสาน ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอย่างน้อยร้อยละ 10 และเพิ่มมูลค่าการค้ากาแฟอย่างน้อยร้อยละ 10 และพัฒนาคุณภาพกาแฟอะราบิกาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และเพิ่มมูลค่าการค้ากาแฟอะราบิกาอย่างน้อยร้อยละ 10
 
2. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชา ปี 2559 – 2563 มุ่งเน้นการเป็นผู้นำการค้าชาในภูมิภาคอาเซียน ก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์ชาไทย ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต สร้าง/พัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานชาสู่สากลและภาพลักษณ์ชาไทย สร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าชาในอาเซียน โดยมีเป้าหมายพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ผลิตชาเข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสมตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และ เพิ่มมูลค่าการค้าชาอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์