หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เร่งผลักดันแผนแม่บทในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด มุกดาหาร สระแก้ว ตาก ตราด

4 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1771)

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กรอ. กล่าวว่า กรอ. ได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพร้อมแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว ตาก และตราด ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานในพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 237 โรงงาน จังหวัดสระแก้ว 23 โรงงาน จังหวัดตาก 426 โรงงาน และจังหวัดตราด 58 โรงงาน

โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด และคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับพื้นที่ของทั้ง 4 จังหวัด เพื่อให้ได้แนวทางครอบคลุมทั้ง 5 มิติ อาทิ กายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ ผลักดันให้สถานประกอบกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล และเติบโตไปด้วยกัน จนกลายเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งนี้ คาดว่า แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการดังกล่าว จะแล้วเสร็จได้ภายในปลายปีนี้ เพื่อเดินหน้าได้ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และส่งเสริมความยั่งยืน
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์