หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยแสดงฝีมือคว้าหลายรางวัล พร้อมรับธงเจ้าภาพการแข่งขันพัฒนาฝีมือแรงงานอาเซียนปี 2561

3 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1288)

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้แทนประเทศไทย เข้ารับธงสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนจาก Data ' Sri Haji lsmail b Haji Abd. Muttalib รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์มาเลเซียในฐานะประธานจัดงานในครั้งนี้ โดยพิธีปิดการแข่งขันซึ่งจัดขึ้น ณ Putrajaya Intemational Convention Centre กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีก ๒ ปีข้างหน้า (๒๕๖๑) ที่กรุงเทพมหานคร
 
สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น ประเทศไทยส่งเข้าร่วมจำนวน ๑๗ สาขา ๓๘ คน
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ๖ เหรียญจาก ๕ สาขา
๑. สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม น.ส.จุฬารัตน์ ธรรมชัยชูศักดิ์
๒. สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม นายอดิรุจ สีสัน
๓. สาขาแต่งผม นายศุภกร สิทธิพรม
๔. สาขาเมคคลาทรอนิกส์ นาย.จักรภัทร เริ่มรักษ์ และนายปฎิภาณ ดีใหม่
๕. สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD นายศุภกิจ ภู่แดงเชือก
 
เหรียญเงิน ๒ เหรียญจาก ๑ สาขา การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล CNC นายไพบูลย์ จารุวรรณบำรุง และนายธนพล แตงรื่น
 
เหรียญทองแดง ๙ เหรียญจาก ๖ สาขา
๑. สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม น.ส.ธัญพร ขัดทา
๒. สาขากราฟิคดีไซด์ น.ส.พรทิพย์ แก้วคำภา และนายอัมริทร์ ศรสูงเนิน
๓. สาขาแต่งผม นายนพพร รักษาแก้ว
๔. สาขาระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม นายพุทพร ไสยศาสตร์ และนายเกียรติศักดิ์ น้ำมันจันทร์
๕. สาขาเว็บดีไซน์ นายพงศธร จินตนา
๖. สาขาหุ่นยนต์เคลิ่อนที่ นายคมสัน ทองบุญ และนายธาดา อุ่นตันกาศ
 
ประกาศนียบัตร
๑. เทคโนโลยีงานเชื่อม นายนายสันติชูแก้ว
๒. สาขาก่ออิฐ นายพงศกร พราหมเกษม นายพงพิพัฒน์ ทาคำมิล
๓. สาขา เทคโนโลยีระบบทำความเย็น นายปิยนันทน์ ชาวปลายนา
๔. สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร นายธีระศักดิ์ จันทร์แมน
๕. สาขาเว็บดีไซน์ นายนำชัย วงศ์ษาพาน
๖. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.นารีรัตน์ จิระเจริญรัตน์
๗. สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี นายคมสัน สายคูณ
๘. สาขาท่อสุขภัณฑ์ นายจีรวัฒน์ เติมแก้ว
๙. สาขาประกอบอาหาร น.ส.ณัชชา แซ่โง๊ว และน.ส.อัจฉรา ธนพลเสถียร
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์