หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาตลาดทุนอาเซียน

29 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1447)
 

   

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Working Committee on Capital Market Development หรือ WC-CMD) และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ดังกล่าว ร่วมกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดย WC-CMD เป็นคณะทำงานภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting : AFMGM) มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาตลาดทุนอาเซียนเพื่อลดการพึ่งพาการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการเงิน ซึ่งประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน WC-CMD ร่วมกับ สปป.ลาว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
ารประชุม WC-CMD ครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย รวมถึงผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุม ดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบผลความคืบหน้าการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 2 รวมทั้งได้มีการพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators) ด้านตลาดทุนสำหรับ WC-CMD เพื่อให้เป็นไปตามแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (ASEAN Economic Community Blueprint 2025 : AEC Blueprint 2025)
 
2. ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศสมาชิก รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในอนาคต ประกอบกับที่ประชุมฝ่ายไทยได้แจ้งให้ทราบถึงร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 ที่กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้สามารถเข้าถึง แข่งขันได้ เชื่อมโยง และยั่งยืน
 
3. ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานของ WC-CMD สำหรับปี 2560 - 2561 ที่จะส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ภายใต้ AEC Blueprint 2025 รวมทั้งร่วมกันติดตามและแสวงหาความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุนอาเซียนร่วมกัน
 
4. ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลเรื่อง Green Bond จากผู้แทนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดยที่ประชุมเห็นว่า Green Bond เป็นเรื่องสำคัญและเห็นควรให้มีการศึกษาเชิงลึกถึงแนวทางการพัฒนา Green Bond เพื่อการระดมทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมศึกษากับสำนักเลขาธิการอาเซียนและธนาคารพัฒนาเอเชีย
 
5. การประชุมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมาร่วมนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำหรับนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมต่างชื่นชมความสำเร็จของการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของไทย และการแบ่งปันประสบการณ์ตลอดจนข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศสมาชิกอาเซียน
 
6. สำหรับการประชุม WC-CMD ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยประเทศไทยและ สปป.ลาว จะร่วมเป็นประธานการประชุม
 
 

ที่มา :  กระทรวงการคลัง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์