หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-CLMV ยกระดับความร่วมมือยุติแหล่งผลิต ทำลายเครือข่ายยาเสพติด

28 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3204)

(28 ก.ย. 59) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2559 (เพิ่มเติม) สนับสนุนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 1) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3) ราชอาณาจักรกัมพูชา 4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
อนุมัติให้เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอำนาจอนุมัติโครงการ แผนงานและกิจการภายใต้กรอบงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2559 (เพิ่มเติม) และสามารถจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนแต่ละประเทศ เพื่อให้มีการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามที่ได้รับการจัดสรร
 
สาระสำคัญของโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามการลักลอบผลิตยาเสพติด การสกัดกั้นยาเสพติด เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น ให้แก่ หน่วยงานด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบผลิตยาเสพติดและการลักลอบค้าเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น และเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แหล่งผลิตไปสู่ประเทศต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
2. เพื่อสร้างความพร้อมของหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของประเทศตนในการปราบปรามยาเสพติด เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น รวมถึงปฏิบัติการด้านการข่าว การสืบสวนสอบสวน
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านในการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด เพื่อช่วยในการสืบค้น พิสูจน์ทราบถึงแหล่งต้นตอการผลิต อันจะสามารถโยงถึงการปราบปรามทำลายแหล่งผลิต และกลุ่มการผลิต การค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. เพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของประเทศเพื่อนบ้านในด้านการป้องกันยาเสพติด การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อสนับสนุนงานด้านปราบปรามทำให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมและยั่งยืน
5. เพื่อสร้างความพร้อมในการรองรับการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ปี 2559-2561
6. เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือระหว่างประเทศในการปฎิบัติการและการควบคุมปัญหายาเสพติดร่วมกัน
 
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์