หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.สระแก้ว ส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

27 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1510)

ที่ห้องประชุมโรงแรมธนาสิริ อำเภอเมืองสระแก้ว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วจัดโครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิด ดร.กิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน ว่าสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนให้สามารถบริการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน มีกลุ่ม เป้าหมาย เข้ารับการอบรมจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว จำนวน 60 คน มีวิทยากรที่มีประสบการด้านการท่องเที่ยวให้ความรู้ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และนำเข้าอบรมลงพื้นที่ทัศนศึกษาและดูงานในชุมชนจังหวัดจันทบุรี อาทิ ชุมชนริมน้ำจันทบูร หมู่บ้านไร้แผ่นดินจังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมสมอง มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวและสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวโยชุมชนจังหวัดสระแก้วสู่ประชาคมอาเซียน
 
นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยว หวังผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้และทำหน้าที่กำหนดแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสระแก้ว เกิดการบริหารจัดการที่ดี สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการท่องเที่ยว เน้นคุณภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อให้จังหวัดสระแก้วพัฒนาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์