หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ร่างกฎกระทรวงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รองรับการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ

25 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1615)

(21ก.ย.59) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....
 
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีข้อตกลงระหว่างประเทศในการเปิดเสรีการค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงบริการด้านวิศวกรรม ที่ต้องมีการเปิดตลาดการค้าบริการให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสามารถเคลื่อนย้ายทำงานภายในระหว่างประเทศที่ได้มีการข้อตกลงร่วมกันไว้ได้ เช่น ข้อตกลงการค้าเสรี [free Trade Area : FTA] กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน [ASEAN Framework Agreement on Service : AFAS] และข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม [ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering service] แต่พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ยังไม่มีบทบัญญัติในการกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ของสภาวิศวกรได้อย่างชัดเจน ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพข้ามชาติ เพื่อให้มีบทบัญญัติที่รองรับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ตามข้อผูกพันระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ทำไว้แล้วและที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์เพิ่มเติมของสภาวิศวกรในการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และรับจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งมีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ รวมถึงการจดทะเบียนวิศวกรต่างด้าวที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรมหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
 
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง กำหนดวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรเพิ่มเติม ดังนี้
 
1. รับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
2. รับจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งมีความประสงค์จะ ประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ
3. จดทะเบียนวิศวกรต่างด้าวที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรมหรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์