หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-สปป.ลาว บันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุข ในรอบ 20 ปี

16 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2307)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ฉบับแรกในรอบ 20 ปี กระชับความร่วมมือยกระดับการพัฒนาระบบสาธารณสุขของ 2 ประเทศ
 
(16 ก.ย. 59) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมทวิภาคีระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-ลาว โดยมีรศ.ดร.บุนคง สีหะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานร่วม
 
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในความร่วมมือด้านสาธารณสุขร่วมกันใน 14 ประเด็น ได้แก่
 
1.การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ
2.การควบคุมคุณภาพอาหาร ยา และ อุปกรณ์การแพทย์
3.การแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4.การเสริมสร้างขีดความสามารถของการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
5.การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาเสพติดและยารักษาทางจิตเวช
6.การส่งเสริมพัฒนาการตรวจเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ในพื้นที่ควบคุมร่วมกันชายแดนไทย-ลาว
7.การป้องกัน รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยทางจิตและผู้ติดยาเสพติด
8.การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากรสาธารณสุข
9.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 10.การพัฒนาบริการสาธารณสุขมูลฐาน
11.การเฝ้าระวังโรคติดต่อและปัญหาสาธารณสุขต่างๆ
12.การพัฒนาศักยภาพของด่านตามแนวชายแดน
13.การส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ และ
14.สาขาความร่วมมืออื่นๆ ที่ทั้ง 2 ฝ่ายตัดสินใจร่วมกัน
 
ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว เป็นเอกสารความร่วมมือด้านสาธารณสุขฉบับแรกในรอบ 20 ปีของความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว หลังจากที่ทั้ง 2 ประเทศ ได้ลงนามในบันทึกช่วยจำ (Minutes of Discussion) ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538
 
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์