หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงพาณิชย์ วางยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่การเป็นผู้นำตลาดโลก

14 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2159)
 

                                                          

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วนั้น ทาง สนค. เตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพาณิชย์จังหวัด เพื่อระดมความคิดและร่วมขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามยุทธศาสตร์ฯ ที่จัดทำขึ้น อีกทั้งจะจัดเตรียมแผนงานเพื่อเสนอของบประมาณปี 2561 ต่อไป

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ฯ ระหว่างปี 2559 - 2579 มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็น 1 ในผู้นำตลาดโลก แบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระหว่าง 2559 - 2564 ปฏิรูปการค้า เน้นปรับกฎหมาย วางระบบการค้า
ระยะที่ 2 ระหว่างปี 2565 - 2569 เป็นห่วงโซ่สำคัญของโลก เน้นพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเป็นผู้นำตลาดภูมิภาค
ระยะที่ 3 ระหว่างปี 2570 - 2574 เป็นห่วงโซ่สำคัญของโลก เน้นยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ค้าสำคัญในตลาดโลก และ
ระยะที่ 4 ระหว่างปี 2575 - 2579 ก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก เน้นสร้างศักยภาพของประเทศให้สามารถส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ค้าหลักของโลก
 
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ 4 ข้อนี้ จะเริ่มด้วยงานระยะเร่งด่วนภายในปี 2560 อาทิ เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบวงจร การพัฒนาระบบการค้าให้มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างบทบาทผู้บริโภค และการบูรณาการกับระบบการค้าโลก
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์