หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย - กัมพูชา ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว

13 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1957)

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 59 ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมจัดการความรู้สรุปผลโครงการชุมชนต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านตะโบกวิน ตำบลมาลัย อำเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุม เขตตรวจที่ 3 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของไทยและกัมพูชา
 
สำหรับการดำเนินงานโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2559 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดสระแก้วดำเนินโครงการ "ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) ระยะที่ 2 เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา ให้มีสันติภาพ และให้พื้นที่ชายแดนได้รับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ในโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงานหลักและร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดดำเนินกิจกรรมได้แก่ 1.กิจกรรมฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคณะกรรมการหมู่บ้าน และแกนนำชุมชน 2.กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการเยาวชนหมู่บ้าน 3.กิจกรรมฝึกอบรมการเพาะเห็ด 4.กิจกรรมฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ 5.กิจกรรมจุดเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน (จุดเรียนรู้ชุมชน) 6.กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง 7.กิจกรรมฝีกอบรมการแปรรูปอาหาร
 
ในโอกาสเดียวกัน คณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชน "ณ ชายแดน" ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) โดยมีเยาวชน ที่มีความสามารถร่วมกับกลุ่มเยาวชนและเครือข่ายดำเนินการศูนย์ จนประสบความสำเร็จเกิด และมีพัฒนาชุมชนอำเภออรัญประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์