หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมเจรจาฯ มอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ

13 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1651)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินสายมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ให้แก่โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาอาเซียนในอนาคต
 
นางสาวสิริพรรณ ลิขิตวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 กันยายน2559 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้ทําพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ให้แก่ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเทิดพระเกียรติและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ให้แก่นักเรียน คณะครูอาจารย์และประชาชนที่สนใจ
 
นางสาวสิริพรรณ กล่าวว่า ห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ จะเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (AC) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงรวมถึงสถาบันการศึกษา และสาธารณชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯแห่งนี้จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาอาเซียนได้ในอนาคต โดยภายในห้องสมุดอาเซียนฯ มีการนําเสนอแนวคิดผ่านมุมนิทรรศการที่แสดงวิวัฒนาการของอาเซียนข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิก รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ มุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน และมุมฉายสื่อภาพและเสียง ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ดําเนินโครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 10 แห่ง ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ สําหรับปีงบประมาณ 2559 กรมฯ ได้เริ่มดําเนินโครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในระยะแรก ให้แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ระยอง ร้อยเอ็ด และประจวบคีรีขันธ์ โดยได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เป็นแห่งที่สอง และมีแผนที่จะดําเนินการเพิ่มอีกในระยะที่สอง จํานวน 3 แห่ง
 
"กรมฯ ได้เร่งสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก AEC ให้มากที่สุด ผ่านการจัดสัมมนา/การประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกบูธนิทรรศการ ทั้งในระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ จะเป็นสื่อกลางในการช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้อย่างเต็มที่” นางสาวสิริพรรณ กล่าว
 
 
 
ข้อมูล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์