หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงเกษตรฯ สานสัมพันธ์มาเลเซีย ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร

13 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1861)
 

              

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายดาโต๊ะ ซรี อาหมัด ชาเบรี ชีค (H.E. Dato’Sri Ahmad Shabery Cheek) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเลเซีย โดยมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรมาเลเซีย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 13 (13th Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation between Thailand and Malaysia : JC) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือประมง ซึ่งกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเลเซียได้ยกร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยพิจารณา โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาร่างโต้ตอบฉบับนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย เพื่อความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมระหว่างกัน (IUU Fishing) และความร่วมมือเกี่ยวกับการที่เรือประมงมาเลเซียขึ้นท่าเรือไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา IUU โดยประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการ จึงได้เสนอมาเลเซียให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลด้านการขนถ่ายสัตว์น้ำ การนำสัตว์น้ำขึ้นท่า และการทำประมงบริเวณรอยต่อทางทะเลของทั้งสองประเทศ
 
ขณะที่ทางฝ่ายมาเลเซียได้มีความต้องการเปิดตลาดส่งออกเนื้อไก่มายังประเทศไทย พร้อมทั้งแสดงความจำนงที่จะนำเข้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ของไทย โดยเฉพาะโคเนื้อที่มีสุขภาพดีและไม่มีโรคระบาด ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพด้านปศุสัตว์มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม จะดำเนินการให้อยู่ในมาตรฐานการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างปลอดภัย ละระมัดระวังเรื่องโรคระบาดมากขึ้น
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์