หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงเกษตรฯ จับมือจีนขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านการชลประทาน

12 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1689)
 

                                                            

 
กระทรวงเกษตรฯ จับมือจีนขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านการชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ และแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง หวังร่วมกันพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
 
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายเฉิน เหลย (HE. Mr. CHEN Lei) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ ภัยแล้ง และน้ำท่วม ในกรอบที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรน้ำและการชลประทาน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายความร่วมมือในสาขาของการใช้และการพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. การป้องกันและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
2. การบริหารจัดการและก่อสร้างเขื่อน
3. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำและมาตรการรับมือ
4. การควบคุมภาวะอุทกภัยและการบรรเทาภัยพิบัติ
5. การอนุรักษ์ดินและน้ำ
6. การชลประทานและการระบายน้ำ
7. การประสานงานและร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำในระดับนานาชาติ และ
8. ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน
 
สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ฝ่ายไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือวิชาการด้านทรัพยากรน้ำและการชลประทาน ไทย- จีน ครั้งที่ 1 (Joint Steering Committee : JSC) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ กรมชลประทาน สามเสน โดยฝ่ายจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือวิชาการด้านทรัพยากรน้ำและการชลประทาน ไทย - จีน ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐประชาชาจีน ในปี 2560 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เห็นควรให้สานต่อความร่วมมือที่เป็นผลจากการประชุม JSC ครั้งที่ 1 เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างเป็นรูปธรรม ใน 4 ประเด็น คือ
1. การพัฒนาและการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ
2. การผันน้ำ
3. ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือลุ่มน้ำลานช้าง – ลุ่มน้ำโขง และ
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิค
 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับระบบการควบคุมอุทกภัยและภัยแล้งของจีน ตลอดทั้งแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ซึ่งทางจีนจะปล่อยน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำโขงในช่วงฤดูแล้งให้สอดคล้องกับความต้องการของไทย และในโอกาสที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำจีนและคณะได้มาเยือนไทยในครั้งนี้ ยังได้เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยย่นระยะทางการไหลของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ไหลลัดลงสู่ทะเลได้สะดวก สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้เป็นอย่างดี
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์