หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีประชุมสุดยอดอาเซียนให้ความสำคัญกับการการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง

7 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1572)

นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับการการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของคนทุกวัยอย่างสมดุล
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 ร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนอีก 9 ประเทศ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Visit ASEAN@50 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของประเทศสมาชิก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีหน้า (2560) อันเป็นวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งจะมีการรวบรวม 50 เทศกาล และ 50 ประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวที่น่าประทับใจในประเทศสมาชิก
 
โดยที่ประชุมได้รับรองเอกสาร 2 ฉบับ ได้แก่ แผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 3 และแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเสนอให้อาเซียนเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อความเป็นเอกภาพและมั่นคงของอาเซียน โดยการสร้างความสมดุลเพื่อนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3 ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ อาเซียนควรเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง มีพลวัต การสร้างประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งและมั่นคง ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคนทุกวัยอย่างมีความสมดุล และรองรับสังคมผู้สูงอายุ การสร้างความเชื่อมโยงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียนต้องคำนึงถึงการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพภายในภูมิภาค
 
ภายหลังการประชุม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอก และการประกาศแผนแม่บท ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์