หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรี ย้ำ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการเข้าถึงโอกาสและความเจริญอย่างเท่าเทียม

5 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1423)
 

                                                    

 
วันนี้ (5 ก.ย.59) ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมผู้นำกลุ่ม 20 เรื่อง การพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงและครอบคลุม (Inclusive and interconnected Development) สรุปสาระสำคัญว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงและครอบคลุมมี 3 ส่วน ได้แก่ การเป็นหุ้นส่วนระดับโลก การสร้างความเชื่อมโยง และการให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาที่เหมาะกับบริบทของแต่ละประเทศ โดยการเป็นหุ้นส่วนระดับโลกจะเป็นประตูสู่โอกาสให้ G20 ช่วย G77 ในลักษณะเครื่องนำทางทำให้การพัฒนาG77 และการบรรลุวาระ 2030 ของโลกเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมจีนและกลุ่ม 20 ที่ให้ความสำคัญกับวาระการพัฒนาและการร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาโดยเชิญไทยในฐานะประธาน G77 เข้าร่วมการหารือ รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่ม 20 ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมภาคการเกษตรซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศกำลังพัฒนา และเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโลก โดยกลุ่ม 77 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสนับสนุนให้ G20 ส่งเสริมการใช้หลักการธุรกิจที่ครอบคลุมในภาคการเกษตร เพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าโลก และได้ประโยชน์ในฐานะผู้บริโภคไปพร้อมกัน
 
ด้านการสร้างความเชื่อมโยง นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมความพยายามของ G20 ในการลดช่องว่างของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการรับรองข้อริเริ่ม "พันธมิตรว่าด้วยความเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก” ในปีนี้ และการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) และข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ของจีน พร้อมย้ำความสำคัญของการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การไปมาหาสู่และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเครือข่ายถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ และเที่ยวบินให้มากขึ้น
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ต้องให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาที่เหมาะกับบริบทของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างเอกภาพบนความแตกต่าง ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน สำหรับไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ที่เน้นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และตั้งแต่ไทยรับตำแหน่งประธาน G77 เมื่อต้นปีได้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ทั้งผ่านความร่วมมือ ทวิภาคี ไตรภาคีกับ G20 อาทิ เยอรมัน และร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับสมาชิก G20 ในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่าง ๆ อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ไทยพร้อมร่วมมือกับสมาชิก G20 ที่สนใจเพื่อขยายความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ต่อไป
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์