หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เมื่อประเทศไทยพ้นจาก Tier3

5 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3531)
 
โดย  สันติพจน์ กลับดี
 
 
                                   
 
ปีที่ผ่านมา ผู้เขียนเคยเขียนบทความเรื่อง "รู้จัก Tier1, Tier2 และ Tier3 ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์” และเรื่อง "ประเทศในกลุ่มอาเซียนกับ Tier1, Tier2 และ Tier3 ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์” โดยบทความแรก เพื่อให้ผู้อ่านทราบความเป็นมา ความหมายของ Tier แต่ละระดับ และหลักเกณฑ์ในการจัดให้แต่ละประเทศอยู่ในกลุ่ม Tier ต่าง ๆ (อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=4391) และบทความหลัง เพื่อแสดงผลการจัดระดับการค้ามนุษย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ปี ค.ศ. 2015 (อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=4422)
 
ผลการจัดระดับในครั้งนั้นกล่าวเฉพาะกลุ่มประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นดังนี้ คือ
1. กลุ่มระดับ 2 (Tier2) มี 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม
2. กลุ่มระดับ 2 ที่ต้องจับตามอง (Tier2 Watch) มี 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และเมียนมา
3. กลุ่มระดับ 3 (Tier3) มีเพียงประเทศเดียวคือ ไทย
 
การที่ไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มระดับ 3 ดังกล่าว เป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่า ไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในกลุ่มประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่ "ดำเนินการไม่ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำ โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ และไม่มีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญที่จะดำเนินการตามมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act: TVPA)” ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อประเทศไทย ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการเมืองระหว่างประเทศตลอดปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เป็นที่น่ายินดีว่าในปีนี้ประเทศไทยได้รับการจัดระดับที่ดีขึ้น โดยจากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ปี ค.ศ.2016 (พ.ศ. 2559) ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาพบว่า ผลการจัดระดับการค้ามนุษย์ (ในที่นี้คัดมาเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน) เป็นดังที่แสดงในตาราง
 
 
จากตารางผลการจัดระดับการค้ามนุษย์ ระหว่างปี ค.ศ. 2015 - 2016 (พ.ศ.2558-2559) เมื่อพิจารณาเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะเห็นว่า มีประเทศที่ได้รับการจัดระดับดีขึ้น 3 ประเทศ ได้แก่
1. กัมพูชา เลื่อนระดับจาก Tier2 Watch List เป็น Tier2
2. ฟิลิปปินส์ เลื่อนระดับจาก Tier2 เป็น Tier1
3. ไทย เลื่อนระดับจาก Tier3 เป็น Tier2 Watch List
 
ประเทศที่ได้รับการจัดระดับคงเดิม คืออยู่ในระดับ Tier2 มี 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์และเวียดนาม และที่ได้รับการจัดระดับแย่ลงมีเพียงประเทศเดียว ได้แก่ เมียนมา (ในรายงานใช้คำว่า Burma) ที่ถูกลดระดับลงจาก Tier2 Watch List เป็น Tier3
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้สถานภาพของไทยเปลี่ยนจากประเทศที่มีระดับแย่ที่สุด คือ Tier3 มาเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ สปป.ลาว และมาเลเซีย และได้ขึ้นมาอยู่ในระดับที่ดีกว่าเมียนมาอีกด้วย การได้รับการเลื่อนอันดับจาก Tier3 มาเป็น Tier2 Watch List ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้แสดงถึงความพยายามในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะจัดให้อยู่ในระดับ Tier2 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (ซึ่งถ้ารัฐบาลยังคงดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องการค้าประเวณี และการค้าแรงงานในสาขาประมงอย่างต่อเนื่องจริงจังต่อไป เชื่อว่าจะผลการจัดระดับของไทยจะขึ้นไปอีกได้)
 
ผลจากการได้รับการเลื่อนระดับที่ดีขึ้นในครั้งนี้อย่างน้อยที่สุดจะช่วยให้ประชาคมโลกมีมุมมองและมีท่าทีที่ดีขึ้นต่อประเทศไทยในประเด็นของการค้ามนุษย์ และยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะช่วยให้สถานการณ์การส่งออกสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าประมงดีขึ้นด้วยก็ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการจัดระดับในครั้งนี้ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย ข้อเสนอแนะที่มีต่อประเทศไทย ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ฉบับปี ค.ศ.2016 สามารถเข้าอ่านได้ที่ http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์