หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การพัฒนาระบบการศึกษาที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการ จะขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้แข็งแกร่งร่วมกันได้อย่างไร

5 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3205)
 
โดย  จอมขวัญ ผลภาษี
 
                          
 
ในประเทศชั้นนำของอาเซียน เช่น สิงคโปร์ บูรไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สนองตอบความเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจให้เป็นการสร้างผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและกลายเป็นกระแสสังคมในที่สุด ซึ่งสำหรับประเทศไทย รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการตลอดจนการสร้างธุรกิจอย่างจริงจังตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ผ่านโครงการ เช่น Startup Thailand และด้วยความต้องการสร้างประเทศสู่ความสำเร็จตามโครงการและยุทธศาสตร์สำคัญนี้ ความเข้มข้นของการขับเคลื่อนจึงส่งผลกระทบมายังระบบการศึกษาที่ต้องปรับตัวให้ตอบสนองความต้องการ ในการสร้างคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษาหลายแห่งปรับตัวให้มีแผนกลยุทธ์ที่โดดเด่นด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้มีบทบาทในการบ่มเพาะเยาวชนเพื่อเป็นบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของสังคม เป็นผู้มีความสามารถและทักษะสำคัญเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่ ความมุ่งหวังในบัณฑิตของอนาคตนี้จึงส่งผลให้สถาบันการศึกษาของไทยและของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนหันมาปรับตัว
 
ในหลายประเทศ สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมการวิจัยต่อยอดผ่านความร่วมมือกับภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น สิงคโปร์ มีเป้าหมายตามแผนพัฒนาประเทศให้เป็นแหล่งการวิจัยต่อยอดด้วยนวัตกรรมที่เรียกว่า Singapore Research Innovation Enterprise 2020 Plan ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มุ่งเป้าพัฒนาความก้าวหน้าด้านการผลิตและวิศวกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำติดอันดับ Ranking ของโลก อาทิ Nanyang Technological University มีความร่วมมือในการพัฒนาโครงการสร้างผู้ประกอบการผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆ กับบริษัทชั้นนำของโลก เช่น โครงการ Rolls-Royce@NTU Innovation Lab เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสในการพัฒนาผลงานวิจัยนวัตกรรมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดได้จริง ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาสิงคโปร์สู่ Smart Nation
 
สำหรับประเทศอื่นในประชาคมอาเซียนที่พัฒนาโครงการคล้ายคลึงกันที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับการพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรม เช่น ราชอาณาจักรบูรไนดารุสซาลาม มีมหาวิทยาลัย Universiti Tecnologi Brunei ที่ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของอังกฤษด้านพลังงานน้ำมัน ได้แก่ Amec, Foster, Wheeler เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้เต็มที่ เช่นเดียวกับประเทศเหล่านี้ ประเทศไทยได้พัฒนาให้มีความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาและภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีการพัฒนาโครงการร่วมกับหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ในการสร้างสรรค์โอกาสให้มีการเรียนรู้ต่อยอดแก่ชุมชน สังคม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษา มีแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ เพื่อมุ่งให้มีการขับเคลื่อนภาคธุรกิจตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ ทิศทางดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการที่ตรงกันในอย่างน้อย 3 – 4 ประเทศ
 
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเทศกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่กำลังเร่งพัฒนาสร้างโอกาสในการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อเร่งพัฒนาประเทศให้เป็นไปในกระแสและทิศทางเดียวกับประเทศชั้นนำของประชาคมอาเซียนดังที่กล่าวมาแล้ว อย่างน้อยประเทศไทยได้ดำเนินการเพื่อมุ่งเป้าในการพัฒนาประเทศเป็นสำคัญ และในขณะเดียวกันต่อยอดในการพัฒนาประเทศให้พร้อมร่วมทาง ไปกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนอื่น ๆ ตามเป้าหมายในการพัฒนา ASEAN Socio-Cultural Community ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1. พัฒนาให้เข้าถึงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในประชาคมอาเซียน (Engages and benefits the people)
2. การพัฒนาให้อาเซียนเป็นประชาคมที่สมบูรณ์แบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Inclusive ASEAN)
3. การพัฒนาให้อาเซียนเป็นประชาคมที่ยั่งยืน (Sustainable ASEAN)
4. การพัฒนาให้อาเซียนเป็นประชาคมที่แข็งแกร่ง (Resilient ASEAN)
5. การพัฒนาให้อาเซียนเป็นประชาคมที่ขับเคลื่อนก้าวหน้า (Dynamic ASEAN)
 
ดังนั้น ประเทศที่ดำเนินการให้ประเทศตนเองประสบความสำเร็จในการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้ประกอบการหรือผู้นำในด้านต่าง ๆ ของประเทศแล้ว ควรเร่งส่งเสริมเกื้อหนุนให้แก่ประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียนที่กำลังพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดแคลนโอกาสในการสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่แข็งแกร่งในการพัฒนาให้ประเทศนั้น ๆ ได้ขับเคลื่อนไปพร้อมกับประเทศประชาคมทั้งมวล ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนความเกื้อหนุนแก่ประเทศ CLMV โดยทางที่สามารถเป็นไปได้ประกอบด้วยการขับเคลื่อนนำพาผู้ประกอบการชั้นนำของโลกเข้าสู่การมีส่วนร่วมในการศึกษาพัฒนาบัณฑิตในประเทศกลุ่ม CLMV และอีกทางหนึ่งคือการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา CLMV ให้มีโอกาสเสมอภาคกันในการมารับการฝึกอบรมและการศึกษาในประเทศชั้นนำของประชาคมอาเซียน
 
เอกสารแนะนำอ่านต่อ The ASEAN Secretariate (2559). "ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025” URL http://asean.org/storage/2016/01/ASCC-Blueprint-2025.pdf
 
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์