หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สัมมนา “Thailand Tomorrow จันทบุรี 4.0” เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย

1 กันยายน 2016

นายธเนศ เธียรนันทน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ในวันศุกร์ที่ 2 ก.ย.2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องจุลมณี 1 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะจัดสัมมนา Thailand Tomorrow จันทบุรี 4.๐
 
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ "Value-Based Economy” หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ 4 ประเทศที่ประชากรมีรายได้สูง ภายในระยะเวลา 3 – 5 ปี ตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชากรชาวไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ผลักดันโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา พร้อมไปกับการปฏิรูปการศึกษา ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีที่เป็นเมืองเกษตร สวนผลไม้ จะมีการปรับให้ความรู้เกษตรกร ในการเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เกษตรกรจะมีองค์ความรู้ด้านวิชาการ/เทคโนโลยี ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเคยชินของเกษตรกร ส่วนด้านการค้าอัญมณีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพิ่มมูลค่าสินค้าจากอุตสาหกรรม ทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด ราคาสูงขึ้น มีการค้าขยายตัว มีเส้นทางธุรกิจใหม่สนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ผู้บริโภค การพัฒนาประเทศไทยภายใต้โมเดล "ประเทศไทย 4.0” จะสำเร็จต้องผสมผสานพลังสามัคคีของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน การเงิน การธนาคาร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการวิจัย และภาคประชาชนร่วมระดมความคิดเห็นและผนึกกำลังขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังความรู้จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิได้ฟรี
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์