หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เห็นชอบแถลงการณ์ร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 19 ในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต

31 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1407)

(30ส.ค.59) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนได้รับมอบหมายร่วมรับรองแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 19 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
ร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต มีสาระสำคัญ ดังนี้
 
- เจตนารมณ์ อาเซียนและจีนเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จึงเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสองฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม จึงเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการค้าร่วมกัน ผ่านความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและการมีส่วนร่วมให้กับภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่าย เพื่อรองรับความท้าทายในการบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งสองฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนความร่วมมือบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่มีลักษณะเกื้อกูลกัน ทั้งสองฝ่ายจึงจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป
 
- เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของภาคธุรกิจในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งด้านการผลิตและการบริโภค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนร่วมกัน
 
- แนวทางความร่วมมือ เน้นร่วมมือในสาขาที่มีลักษณะเกื้อกูลกัน โดยตระหนักถึงระดับของการพัฒนาที่แตกต่างและความต้องการที่หลากหลายของประเทศสมาชิก รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการลงทุนและทำธุรกิจ นอกจากนั้น อาเซียนและจีนจะร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิต ด้านการวิจัย ผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยต่าง ๆ ในการทำวิจัยร่วมและนำเสนอข้อเสนอแนะด้านนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของอาเซียนและจีน
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์