หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2559 (World Hapex 2016)

31 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1690)

ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล เปิดเผยว่า ทางสถาบันฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2559 (World Hapex 2016) ในวันที่ 1-4 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่ เพื่อแสดงศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับตลาด AEC โดยในปีนี้จะเน้นบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการด้านฮาลาล เพื่อป้อนสู่ตลาดโลก
 
ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2559 (World Hapex 2016) ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน (Halal Tourism in Asean) ซึ่งประชากรมุสลิมในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีเกือบ 2,000 ล้านคน โดยมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรมุสลิมในโลก ทำให้ตลาดฮาลาลใน กลุ่มประเทศอาเซียนมีศักยภาพสูงอย่างมากต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 
ทั้งนี้สถาบันฮาลาลในฐานะหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ ฮาลาล โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ด้วยการนำองค์ความรู้ในด้านต่างๆ มาบูรณาการให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสให้ประชากรมุสลิมในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านฮาลาล จึงได้มีการจัดงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาลที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
 
สำหรับในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการรวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจไว้มากมายทั้งการจัดแสดงสินค้าและบริการด้านฮาลาล ครอบคลุมทั้งอาหาร เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ รวมไปถึงบริการด้านฮาลาล
 
นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและอาเซียน การสัมมนาการเงินเพื่อการท่องเที่ยวฮาลาล การเสวนาด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับตลาดโลกมุสลิม การจัดการระบบโลจิสติกส์ฮาลาล การจัดการสถานบริการด้านสุขภาพได้ตามวิถีมุสลิม ซึ่งใน ปีนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งคาดว่าน่าจะพี่น้องชาวมุสลิมและต่างศาสนิกมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์