หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AFTA ย่อมาจาก...

24 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 23160)
 
AFTA ย่อมาจาก ASEAN Free Trade Area
 
หมายถึง เขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า ซึ่งสมาชิกอาเซียนร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกัน โดยการขจัดอุปสรรคทางการค้า ทั้งที่เป็นมาตรการภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี เพื่อมุ่งให้การค้าระหว่างกันขยายตัว ปัจจุบันอัตราภาษีภายใต้อาฟต้าของประเทศสมาชิอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปปนส์ สิงคโปร์และบรูไนฯ) จะลดภาษีสินค้าในบัญชี ลดภาษีทุกรายการเป็นร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2553 และสามาขิกใหม่ 4 ประเทศ (CLMV : กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ในปี พ.ศ. 2558
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์