หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes

24 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1579)
 

                                        

(23 ส.ค.59) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ กค. (กรมสรรพากร) เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเข้าสู่การประเมินระบบการจัดเก็บภาษีของแต่ละประเทศในการรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Peer Review) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการเตรียมความพร้อมดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นว่า เมื่อประเทศไทยเข้าสู่การประเมินแล้วจะได้รับผลการประเมินในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริงตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

โดย กระทรวงการคลังรายงานถึงสาระสำคัญ ดังนี้
1. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) เป็นเวทีการประชุมและประเมินศักยภาพของประเทศสมาชิกโดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีตามมาตรฐานสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา [Organisation for Economic Co-operation and Development (OECDI)] เพื่อป้องกันการหลบหนีและหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ ขจัดอาชญากรรมทางภาษีข้ามชาติ และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส่ในระบบภาษีของแต่ละประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก 134 ประเทศ โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ สิงค์โปร มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
 
ในส่วนของประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก เมื่อปี 2555 แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงประสบวิกฤตอุทกภัยซึ่งต้องได้รับฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนประกอบกับต้องเตรียมการปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีตามแนวปฏิบัติของมาตรฐานสากล จึงยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ
 
2. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก Global Forum จะช่วยป้องกันธุรกิจที่หลบเลี่ยงภาษี โดยเฉพาะธุรกรรมทางการเงินที่กระทำผ่านสถาบันการเงินและการถ่ายโอนไปกลุ่มประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ อีกทั้งสอดคล้องกับกรอบความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างสมาชิกอาเซียนใน AEC Blueprint 2025 และส่งเสริมการขยายการลงทุนของไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ จะช่วยผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภายในของไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์