หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มติ ครม. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจโครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต

24 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1453)
 

     

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา และหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดำเนินการได้โดยมิต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา
 
สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการร่วมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์กับกัมพูชา นำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างทั้งสองประเทศ และเสริมสร้างบทบาทของไทยในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกำหนดกรอบและความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา ดังนี้
 
1. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์จากการค้ามนุษย์ชาวกัมพูชา โดยให้การบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้เคราะห์ร้ายก่อนกลับเข้าสู่สังคม ผ่านการฝึกเพื่อเสริมทักษะ และอบรมด้านอาชีพ ระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี
2. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการฝ่ายไทย ได้แก่ กต. (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
3. รัฐบาลไทยจะให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ พัฒนาบุคลากรกัมพูชา และสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
4. รัฐบาลกัมพูชาจะอำนวยความสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการของบุคลากรฝ่ายไทย รวมทั้งยกเว้นภาษีและอากรต่าง ๆ ในการนำเครื่องมือและวัสดุเข้า-ออก สำหรับการก่อสร้างและการปฏิบัติงานภายใต้โครงการ
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์