หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ สปป.ลาว

19 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2866)

กระทรวงภายใน
เป็นกระทรวงที่กำกับดูแล รวมถึงบังคับใช้มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ สปป.ลาว โดยหน้าที่หลักของกระทรวงภายในมีดังนี้
● ศึกษาและทำความเข้าใจในนโยบายของพรรค รัฐบาล รัฐธรรมนูญและกฎหมาย เพื่อออกกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการ
● มีหน้าที่ประกาศนโยบายของพรรคและรัฐบาลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนในเชิงกลยุทธ์ของการวางแผนโครงการ และขยายการดำเนินการต่างๆ
● เผยแพร่ความรู้ต่อข้าราชการพลเรือนในประเด็นต่างๆ ทางการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
● ศึกษาวิจัย และกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และเสนอคำแนะนำในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการ
● ศึกษาการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของข้าราชการที่ทำงานในกระทรวงภายใน กระทรวงอื่นๆ องค์การที่มีหน้าที่เทียบเท่า และองค์การท้องถิ่นต่างๆ
● เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาแผนการต่างๆสำหรับข้าราชการในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งเสนอคำแนะนำในการส่งเสริมการตรวจสอบภายในกระทรวงภายใน กระทรวงอื่นๆ องค์การที่มีหน้าที่เทียบเท่า และองค์การท้องถิ่นต่างๆ
● กำหนดหลักสูตรการบริหารราชการ และการบริหารงานสาธารณะสำหรับข้าราชการพลเรือนในเป้าหมายที่แตกต่างกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
● ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
● ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยคัดเลือกผู้มีความสามารถเพื่อมอบทุนการศึกษาของรัฐบาล หรือทุนการศึกษาจากต่างประเทศ
● เก็บรวบรวมสถิติ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมต่างๆ
● จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในการบริหารราชการตามระเบียบ
● ศึกษาการเตรียมแผนความร่วมมือต่างๆ กับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจาในประเด็นการบริหารราชการ และวางแผนสำหรับการมีส่วนร่วมในการประชุมอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน (ACCSM) จะเป็นผู้นำเสนอผลการประชุมต่อคณะรัฐบาล
● สรุปและประเมินผลจากการประชุม ACCSM ในแต่ละครั้ง
● รับผิดชอบการสร้างศูนย์วิทยบริการของสปป.ลาว เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยบริการ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับข้าราชการพลเรือน และยังเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูล ไปยังศูนย์วิทยบริการของประเทศอาเซียน
● ติดต่อประสานงานในประเด็นความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท เอกสารของกรม หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐบาล
● บริหารจัดการการใช้งานของยานพาหนะ อุปกรณ์ และเตรียมแผนงบประมาณสำหรับกิจกรรม เพื่อการบริหารด้านวิชาการของข้าราชการพลเรือน
● สรุป และรายงานความคืบหน้าการทำงานของแผนกต่างๆ ในกระทรวงเพื่อจะรายงานผลสรุปแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงภายในต่อไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้
● รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงภายใน
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์