หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
ระบบราชการภายใต้การปกครองตั้งแต่ยุคซูอาร์โตถึงปัจจุบัน

19 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3703)

เมื่อประธานาธิบดีซูฮาร์โตได้อำนาจในการบริหารประเทศ สิ่งที่ได้ทำ คือ การใช้กฎหมายบังคับให้ข้าราชการเป็นสมาชิกถาวรของสมาคมข้าราชการแต่ละอาชีพที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสำนักงานข้าราชการพลเรือนที่มีรูปแบบการจัดตั้งในลักษณะบรรษัท (Corporations) ที่มีชื่อเต็มเรียกว่า "คอร์ปส์ เปกาวาอี เนเกรี” (Korps Pegawai Negeri:Korpi) สำนักงานข้าราชการพลเรือนมีชื่อย่อที่เรียกกันทั่วไปว่า "คอร์ปี” (Korpi) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนแต่ละสาขา ที่มิใช่จะต้องรับผิดชอบต่อหน่วยงานราชการที่ตนเองสังกัดอยู่เท่านั้น แต่จะต้องทำ ตัวเป็นลูกจ้างที่ดีของรัฐบาลโดยถูกกฎหมายและวินัยข้าราชการบังคับให้เป็นสมาชิกของพรรคโกลคาร์ในเวลาเดียวกันด้วย เพราะโกลคาร์คือ องค์การทางการเมืองถูกกฎหมายเพียงองค์การเดียวที่คอร์ปีต้องเป็นสมาชิกถาวร
 
ระบบราชการของอินโดนีเซียตั้งแต่ได้รับเอกราชก็ไม่ต่างกับประเทศที่ได้รับเอกราชใหม่ๆ ที่ต้องการปรับตัวปรับกำลังคน แต่มาถูกจำกัดให้เป็นระบบที่ถูกกำหนดโดยพรรคการเมืองที่ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดีซูฮาร์โต ซึ่งเป็นระบบที่ทำเพื่อบุคคล ไม่ใช่เพื่อประเทศชาติ ข้าราชการยุคนี้จึงเป็นยุคที่ทำงานช้า ขาดความโปร่งใส ขาดความรับผิดชอบและขาดการริเริ่ม บางครั้งมีการคอรัปชั่น จึงจำเป็นต้องปฏิรูปอย่างมาก
 
หลังยุคของประธานาธิบดีซูฮาร์โตจึงเกิดการเคลื่อนไหวปฏิรูป และกระจายอำนาจภายในยุคระเบียบใหม่ (New Order) ของรัฐบาลในปี 1998 และรัฐบาลได้ผ่านกฎหมายการกระจายอำนาจสู่ส่วนภูมิภาค (Law No. 22/1999) และกฎหมายการบริหารข้าราชการ (Law No. 43/1999) ให้มีการปฏิรูปการบริการภาครัฐในอินโดนีเซียอย่างจริงจัง ซึ่ง Prijono Tjiptoherijanto อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียมองว่า กฎหมายทั้งสองฉบับ (Law no.22/1999 และ Law no.43/1999) เป็นการก้าวย่างที่ถูกต้อง แต่ยังขาดการเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น เพื่อนำทางสู่บทสรุปตามตรรกของการปฏิรูปที่เพิ่มสมรรถนะของข้าราชการ ทำให้ข้าราชการมีศักยภาพในการดูแล ช่วยสนับสนุนให้การปกครองสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของประเทศ และเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งต้องการปฏิรูประบบราชการทั้งใน กรอบของความคิดเชิงสถาบัน และในส่วนของประเด็นต่างๆ ทางจริยธรรม ซึ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์ที่รัฐบาลอินโดนีเซียต้องตระหนัก และจำเป็นต้องปรับโครงสร้างระบบราชการ โดยยกระดับคุณภาพของข้าราชการและการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพทันสมัย
 
จากสภาพความซับซ้อนในสังคมที่มีประชากรกว่า 247 ล้านคน และกระจายกันอยู่ แม้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการปฏิรูปในอินโดนีเซียแต่อย่างไรก็ตามน้ำหนักของการปฏิรูปยังคงต้องผ่านกับอดีตของอินโดนีเซียจนถึงที่หมายของความสำเร็จ การมีผู้นำที่เข้มแข็งและกล้าตัดสินใจชี้นำการปฏิรูปเป็นเรื่องสำคัญมาก และหลายสิ่งที่ดำรงอยู่ในอินโดนีเซียยังคงเป็นคำถามใหญ่ และไม่มีใครสามารถทำนายเมื่อความซื่อสัตย์ การก่อให้เกิดผล การสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และข้าราชการที่ชำนาญการแบบมืออาชีพจะปรากฏในอินโดนีเซียเหมือนกับมุสลิมที่ดีทั้งหลายในอินโดนีเซียพูดในครั้งหนึ่งว่า "เป็นเจตนาของพระ อัลลอฮฺ”
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์