หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยมุ่งสร้างแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน "พุน้ำร้อน"

19 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1677)
 
 
เมื่อวันที่ 18 ส.ค.59 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงาน ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากนักธุรกิจ อาทิ ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานหอการค้า นายกสมาคมการท่องเที่ยว นายกสมาคมร้านอาหาร ประธาน OTOP ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ในอนุคณะกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และผู้ที่มาลงทุนในพื้นที่ อ.สังขละ อ.พุน้ำร้อน ตลอดจนอาสาสมัครแรงงาน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล เตรียมแรงงานรองรับประเทศไทย 4.0 และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ‘กาญจนบุรี’
 
ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และได้รับการกำหนดเป็นพื้นที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 เนื่องด้วยศักยภาพในการเป็นเขตเศรษฐกิจชายแดน มีขีดความสามารถเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันตก ในด้านการค้า การลงทุนชายแดน และศูนย์กลางโลจิสติกส์ ได้เป็นอย่างดี ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยได้มีการส่งมอบพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 8,193 ไร่ ในพื้นที่ อำเภอเมือง กาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินหน้าสู่การพัฒนาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสมบูรณ์จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยภาคเอกชนขอให้มีการเตรียมกำลังแรงงานและอำนวยความสะดวกในการจ้างงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงแรงงานได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกในทุกด้านทั้งการจ้างงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การดูแลด้านสวัสดิการและความปลอดภัย พร้อมทั้งขยายช่องทางการสื่อสารระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดำเนินของเอกชนด้วยความรวดเร็วด้วย
 
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประชุมมอบแนวทางปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี โดยเน้นย้ำการดำเนินงานให้ใช้กลไก "ประชารัฐ” ประสานพลังจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อร่วมกันผลักดันนโยบายต่าง ๆ สู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้แผนปฏิบัติการซึ่งมี 8 วาระในการปฏิรูปเร่งด่วนและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน 20 ปี โดยกำหนดไว้ 4 ระยะ โดยระยะที่ 1 (ปี 2561-2565) จะสร้างกำลังคนให้เป็น "Productive Manpower” ถือเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ ในระยะที่ 2 (ปี 2566-2570) จะเข้าสู่การเป็น"Innovative Workforce” คือ กำลังแรงงานที่มีนวัตกรรม เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีผลิตภาพสูงขึ้น และต่อไปในระยะที่ 3 (ปี 2571-2575) จะเข้าสู่ "Creative Workforce” ซึ่งจะเป็นแรงงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ สร้างมูลค่าเพิ่มในการทำงาน เพื่อเข้าสู่ระยะที่ 4 (2576-2580) ที่ให้กำลังแรงงานของไทยได้เป็น "Brainpower” เพื่อสร้างสังคมการทำงานแห่งปัญญา ทำให้การทำงานที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นซึ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 นี้ โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์