หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล สปป.ลาว

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4248)

สปป.ลาว จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทต่างชาติและบริษัทท้องถิ่นในอัตราเท่ากันที่ร้อยละ 24 ของกำไรสุทธิก่อนหักภาษี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ทั้งนี้ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า และการจำหน่ายยาสูบต้องเสียภาษีกำไรในอัตราร้อยละ 26 ส่วนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว (Lao Securities Exchange : LSX) เสียภาษีกำไรลดลงร้อยละ 5 จากอัตราปกติเป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าจดทะเบียนใน LSX สปป.ลาว และหลังจากนั้นจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราปกติ ทั้งนี้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 3 - 7 ขึ้นกับประเภทธุรกิจและมีรายได้ต่ำกว่า 12 ล้านกีบ
 
นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ขณะที่ค่าลิขสิทธิ์ (Royalty) จ่ายให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งถิ่นฐานนอก สปป.ลาว ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งถิ่นฐานนอก สปป.ลาว ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์