หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
การออกกฎหมายการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3059)

- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law) เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การออกแบบทางอุตสาหกรรม สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบแผนผังวงจรรวม การคุ้มครองความหลากหลายทางพันธ์พืช เนื่องจาก สปป.ลาว เป็นภาคีสมาชิกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) และลงนามใน Paris Convention for the Protection of Intellectual Property และ Patent Cooperation Treaty ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ Science and Technology Authority (STA), Customs and the Economic Police และศาล
 
- กฎหมายล้มละลาย (Bankruptcy Law) ให้สิทธิเจ้าหนี้ในการยื่นขอต่อศาลให้มีคำพิพากษาล้มละลายของกิจการ และให้สิทธิ์กิจการนั้นๆร้องขอให้มีการไกล่เกลี่ย (Mediation)
 
- การระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement) โดยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งที่บังคับใช้ได้เนื่องจาก สปป.ลาว เป็นภาคีสมาชิกของ 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์